18. 2. 2020  7:35 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-MRNMS - Modelovanie a riadenie nelineárnych mechatronických systémov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-MRNMS
Názov predmetu: Modelovanie a riadenie nelineárnych mechatronických systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študent vypracúva individuálne zadania k jednotlivým témam. Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky pomocou formatívnych počítačových testov (10%) a jedným písomným testom (20%). Záverečné hodnotenie pozostáva hodnotenia obhajoby vypracovaných individuálnych projektov (50%) a počítačového testu (20%).
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný analyzovať a navrhovať nelineárne algoritmy a štruktúry riadenia pohybu rôznych mechatronických systémov v súlade so súčasnými trendmi.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Nelineárne aspekty, modelovanie a štruktúry riadenia pohybu mechatronických zariadení. Stabilita a kvalita nelineárnych systémov. Kritériá stability.
2. Riadenie rýchlostných a polohových systémov s obmedzeniami akčnej veličiny a stavu. Metóda fázovej roviny.
3. Zohľadnenie pôsobiacich šumov, poruchových veličín, obmedzení a neurčitostí.
4. Riadenie nelineárnych dynamických systémov. Metódy linearizácie nelineárnych systémov. Rekonštrukcia a kompenzácia porúch.
5. Riadenie nelineárnych časovo oneskorených systémov s obmedzeniami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HUBA, M. Nelineárne systémy. Bratislava: STU Bratislava, 2003. 426 s. ISBN 80-227-1908-0.
HUBA, M. Nelineárne systémy. Návrh riadenia s rešpektovaním obmedzení. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 217 s. ISBN 978-80-89316-05-2.
HUBA, M. Syntéza systémov s obmedzeniami 1. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 341 s. ISBN 80-227-1944-7.
HUBA, M. Syntéza systémov s obmedzeniami 2. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 348 s. ISBN 80-227-1945-5.
HUBA, M. Teória automatického riadenia 3: PID-regulátory s obmedzeniami. Bratislava : STU v Bratislave, 2006. 336 s. ISBN 80-227-2465-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

ABCDEFX
26,7 %13,3 %23,3 %26,7 %10,0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Pavol Bisták, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Ťapák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: