7. 4. 2020  9:41 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-NPAE - Nekonvenčné pohony automobilov a elektromobilov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-NPAE
Názov predmetu: Nekonvenčné pohony automobilov a elektromobilov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 3. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 15 bodov;
Projektová práca: 25 bodov;
Záverečné hodnotenie – skúška: 60 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa hlboké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti nekonvenčných pohonov automobilov a elektromobilov. Bude vedieť analyzovať princípy činnosti nekonvenčných pohonných systémov pre moderné automobily a elektromobily, ich mechatronických systémov so zameraním na pohonné, prevodové a podvozkové mechanizmy. Študent bude rozumieť mechatronickým prístupom k procesu navrhovania predmetných nekonvenčných systémov a metodike ich navrhovania na základe modelovania. Študent bude schopný tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky pri riešení návrhov zložitých mechatronických systémov pre nekonvenčné pohony moderných automobilov a elektromobilov v súlade s najnovšími trendmi navrhovania sofistikovaných mechatronických systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Kritéria delenia nekonvenčných pohonov pre moderné automobily a elektromobily. Alternatívne palivá pre pohony automobilov, požiadavky na mechatronické systémy prípravy a dodávky pracovnej zmesi do spaľovacích priestorov motorov. Akumulátory novej generácie s elektronickým riadením procesov. Vysoko energetické kondenzátory a mechanické akumulátory energie.Pracovné procesy v palivových článkoch, charakteristiky a vlastnosti palivových článkov. Zásobovanie palivom a tepelný manažment palivových článkov. Optimalizácia interakcie hybridných zdrojov elektrickej energie pre jazdné cykly. Hybridné pohonné systémy v kombinácii tepelný motor – elektrický motor, ich charakteristiky, toky energií v pracovných režimoch, energetická bilancia hybridných pohonných systémov. Mechatronické systémy riadenia hybridných pohonných systémov. Hybridné pohonné systémy nekonvenčné, vzduchové hybridné systémy. Využitie Wankelovho motora a vozidlových spaľovacích mikroturbín v hybridných pohonoch. Druhy elektrických pohonných systémov,ich charakteristiky, pracovné režimy elektrických pohonných systémov. Rekuperácia mechanickej energie na elektrickú pri deceleračných režimoch prevádzky automobilov a elektromobilov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FERENCEY, V. Dynamika motorových vozidiel Časť 1: Nekonvenčné pohonné jednotky v dopravnej technike. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008. 182 s. ISBN 978-80-89313-09-9.
VLK, F. Alternativní pohony motorových vozidel. Brno : VLK, 2004. 234 s. ISBN 80-239-1602-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 105

ABCDEFX
14,3 %23,8 %25,7 %16,2 %19,0 %1,0 %
Vyučujúci: Ing. Igor Bélai, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Kristián Ondrejička (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Paulech, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: