18. 2. 2020  7:09 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-PHSMA - Pneumatické a hydraulické systémy v mechatronických aplikáciách (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-PHSMA
Názov predmetu: Pneumatické a hydraulické systémy v mechatronických aplikáciách
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí absolvovať na cvičeniach 2 písomné práce po 15 bodov. 70 bodov študent môže získať na skúške. Výsledná známka je určená na základe súčtu bodov z cvičení a skúšky, pričom stupnicu definuje Študijný poriadok FEI STU.
Záverečné hodnotenie je nasledovné: A – min. 92 bodov, B – min. 83 bodov, C – min. 74 bodov,
D – min. 65 bodov, E – min. 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa oboznámi s prvkami a princípmi činnosti hydraulických a pneumatických zariadení používaných na pohon mechatronických systémov. Naučí sa spôsoby riadenia a ovládania akčných hydraulických a pneumatických členov. Študent bude vedieť navrhnúť jednoduché schémy hydraulických a pneumatických obvodov pre pohon mechatronických systémov. Virtuálne hydro a pneu obvody bude študent vedieť namodelovať v programe Matlab/Simulink.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do predmetu. Porovnanie elektrických, hydraulických a pneumatických systémov využívaných v mechatronike. Základy mechaniky tekutín - tlaku, rýchlosť, práca a výkon. Meranie jednotlivých parametrov. Základné prvky hydraulických a pneumatických systémov. Hydrodynamické čerpadlá a hydromotory. Pneumatické pohony. Regulačné ventily. Ovládanie a riadenie hydraulických a pneumatických systémov. Hydraulické a pneumatické akčné členy. Tvorba simulačných obvodov v programe Matlab/Simulink.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BAROŠKA, J. Hydrostatické mechanizmy. Žilina : Hydropneutech, 2012. 388 s. ISBN 978-80-970 897-2-6.
KREJNIN, G. -- KRIVTS, I. Pneumatic Actuating Systems for Automatic Equipment Structure and Design. USA: CRC Press, 2006. 368 s. ISBN 978-0-8493-2964-7.
BARBER, A. Pneumatic Handbook. USA: Elsevier Science, 1998. 659 s. ISBN 978-1-85617-249-3.
PARR, A. Hydraulics and Pneumatics, A technician's and engineer's guide. USA : Butterworth-Heinemann, 1999. 244 s. ISBN 978-0-75-064419-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 83

ABCDEFX
10,8 %15,7 %21,7 %31,3 %20,5 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: