17. 2. 2020  13:28 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-PMRMS - Pokročilé metódy riadenia mechatronických systémov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-PMRMS
Názov predmetu: Pokročilé metódy riadenia mechatronických systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie 4 individuálnych projektov v priebehu semestra, priebežné hodnotenie - 50 bodov, záverečné hodnotenie - 50 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
Študent zvládne a bude vedieť aplikovať pokročilé metódy automatického riadenia v nadväznosti na moderné informačné, komunikačné a riadiace systémy pre širokú paletu aplikácii, zahŕňajúcu priemyselné procesy, procesy v zdravotníctve, potravinárstve, energetike a v službách.
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika a princípy moderných metód riadenia v nadväznosti na trendy v informačných, komunikačných a riadiacich systémoch.
Moderné formy a štruktúry riadenia pomocou vnorených mikropočítačových systémov, distribuovaných sieťových štruktúr a PLC systémov.
Pokročilé PID formy riadenia mechatronických systémov (ABS systémy, procesy spaľovania, tlmenia a navigácie) na báze metód inverzie dynamiky, kompenzácie oneskorení a ohraničení na riadiaci zásah.
Stavové riadenie mechatronických systémov - metóda rozmiestňovania pólov, LQ riadenie, návrh deterministického rekonštruktora stavu, návrh stochastického rekonštruktora stavu, LQG riadenie.
Inteligentné PID formy riadenia mechatronických systémov (automobilová mechatronika, bio-a nanomechatronika).
Prediktívne metódy riadenia - Dynamic Matrix Control (DMC) a Generalized Predictive Control (GPC).
Hybridné algoritmy riadenia mechatronických systémov a ich aplikácie v mechatronike.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
CAMACHO, E F. -- BORDONS, C. Model Predictive Control. London : Springer Verlag, 2004. 405 s. ISBN 1-85233-694-3.
KVASNICA, M. Real-Time Model Predictive Control via Multi-Parametric Programming:Theory and Tools: Theory and Tools. Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2009. 231 s. ISBN 978-3-639-20644-9.
KOZÁK, Š. Inteligentné vnorené systémy. In KVASNIČKA, V. -- POSPÍCHAL, J. -- KOZÁK, Š. -- NÁVRAT, P. -- PAROULEK, P. Umelá inteligencia a kognitívna veda I. Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2009, s. 139--193. ISBN 978-80-227-3080-8.
KOZÁK, Š. Lineárne číslicové systémy 1. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 240 s.
KOZÁK, Š. MATLAB - Simulink 2. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 141 s. ISBN 80-227-1235-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 42

ABCDEFX
23,8 %19,0 %23,8 %14,3 %16,7 %2,4 %
Vyučujúci: prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: