21. 2. 2020  17:11 Eleonóra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-PIMS - Projektovanie a inžiniering mechatronických systémov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-PIMS
Názov predmetu: Projektovanie a inžiniering mechatronických systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2., 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti absolvujú jeden vedomostný test a každý vypracuje individuálny projekt vo vybranom CAE systéme pre tvorbu elektronickej dokumentácie. Záverečné hodnotenie pozostáva z priebežného hodnotenia formou testu, formou individuálneho projektu a jeho prezentácie a zo skúšky. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej hodnotenej časti získa menej ako 30% bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný navrhnúť projekt mechatronického systému alebo automatizovanéj technológie vo vybranom CAE pre elektronickú tvorbu technickej dokumentácie, podľa príslušných noriem a s ohľadom na požiadavky bezpečnosti a spoľahlivosti systému. Získa prehľad o moderných riadiacich a komunikačných systémoch a o ich účelnom nasadzovaní v rôznych aplikačných oblastiach a prostrediach.
 
Stručná osnova predmetu:
Štruktúra projektovej dokumentácie, technická správa. Softvérové nástroje pre tvorbu elektronickej dokumentácie 3. a 4. generácie ( EPLAN, ELCAD, a pod.). Pravidlá pre označovanie v elektrotechnických schémach podľa EN60617, schémy MaR (P&ID) - ISO3511. Typy výkresov. Vyhláška 508/2009 Zb. Postup pri realizácii projektu. Etapy projektu, typy projektov. Systém riadenia kvality vo fáze projektovania. Návrh a výber riadiaceho a komunikačného systému. Moderné komunikačné systémy na báze Industrial Ethernet. Profinet a isochrónny Real Time (iRT). Integračné nástroje. Aplikačné profily. Funkčné bloky podľa IEC 61499 pre návrh distribuovaných a vstavaných riadiacich systémov.
Základy automatizácie budov. Komunikačné a RS pre inteligentné budovy ako integrujúci nástroj TZB.
Bezpečnostne relevantné systémy - norma IEC 61 508. Návrh riadiacich a komunikačných systémov pre zabezpečenie požadovanej úrovne integrity bezpečnosti (SIL) v automatizovaných technológiách, pri riadení mechatronických systémov a strojov.
Spoľahlivosť a bezpečnosť číslicových riadiacich systémov v spojení s výrobným procesom. Zvyšovanie spoľahlivosti RS a ich prvkov, diagnostika RS, systémy so zálohovaním a bez použitia nadbytočnosti, chybovo-tolerantné systémy. Iskrová bezpečnosť zariadení a komunikačných systémov, ochrana proti explózii podľa EU smernice ATEX. IP krytie a prepäťové ochrany v RS.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BÉLAI, I. -- DRAHOŠ, P. Komunikačné systémy pre automatizáciu. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2012. 195 s. ISBN 978-80-227-3716-6.
FRANEKOVÁ, M. -- KÁLLAY, F. -- PENIAK, P. -- VESTENICKÝ, P. Komunikačná bezpečnosť priemyselných sietí. Žilina : Žilinská univerzita, 2007. 271 s. ISBN 978-80-8070-715-6.
JUHÁS, M. -- SÁSIK, J. Informačné a riadiace systémy. Bratislava : FX s.r.o., 2008. 166 s. ISBN 978-80-89313-06-8.

Odporúčaná:
Elektornická učebnica: elearning.mechatronika.cool
EPLAN, www.eplan.sk
INŠPEKCIA, T. Technická inšpekcia SR. [online]. 2019. URL: http://www.tisr.sk/sk.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

ABCDEFX
33,3 %20,8 %20,8 %12,5 %8,3 %4,3 %
Vyučujúci: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Kocúr, PhD. (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jakub Osuský, PhD. (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: