17. 2. 2020  14:05 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-TDIAG - Technická diagnostika (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-TDIAG
Názov predmetu: Technická diagnostika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (výberový), 3. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dva testy s hodnotením po 10 bodoch. Študent vypracúva individuálny projekt na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 5 bodov. Záverečné hodnotenie pozostáva z priebežného hodnotenia (2x testy, osobná angažovanosť) a z individuálneho projektu a jeho obhajoby.
Záverečné hodnotenie je nasledovné: A – min. 92 bodov, B – min. 83 bodov, C – min. 74 bodov,
D – min. 65 bodov, E – min. 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Disciplína poskytuje základné informácie o technickej diagnostike, tj. o skúmaní stavov technických zariadení, o metódach a prostriedkoch určovania týchto stavov a o princípoch konštrukcií diagnostických zariadení.
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný navrhovať diagnostické zariadenia z komerčne dostupných alebo vytvorených systémov a prvkov s požadovanými kvalitatívnymi vlastnosťami a po ukončení procesu vzdelávania riešiť úlohy diagnostiky na zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti technických systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Technická diagnostika, základné pojmy, diagnostický systém a objekty, detekcia a lokalizácia poruchy, diagnostické metódy.
2.Diagnostické modely, typy modelov, diagnostické testy, typy porúch.
3.Analýza a spracovanie diagnostických signálov.
4.Automobilová diagnostika, charakteristiky On-Board diagnostiky, mechanizmy vzniku porúch.
5.Diagnostické systémy súčastí automobilov, snímače, riadiaca jednotka, prístrojový panel.
6.Diagnostika: spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
DENTON, T. Advanced Automotive Fault Diagnosis. Burlington : Elsevier, 2004. 224 s. ISBN 0-340-74123-6.
VLK, F. Diagnostika motorových vozidel. Brno: Vydavateľstvo F. Vlk, 2006. 444 s.
KREIDL, M. Diagnostické systémy. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2001. 352 s. ISBN 80-01-02349-4.
ŠTURCEL, J. Snímače a prevodníky. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 262 s. ISBN 80-227-1712-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 65

ABCDEFX
47,7 %18,5 %13,8 %13,8 %6,2 %0 %
Vyučujúci: Ing. Gabriel Gálik (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Goga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Vladimír Goga, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: