28. 1. 2020  18:29 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-TSAE - Transmisné systémy automobilov a elektromobilov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-TSAE
Názov predmetu: Transmisné systémy automobilov a elektromobilov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 10 %;
Samostatný projekt: 30 %;
Záverečné hodnotenie – skúška: 60 %.
V priebehu semestra študent vypracúva zadanie na vybranú tému z obsahového zamerania predmetu. Priebežne sa hodnotia parciálne výsledky na cvičeniach z predmetu.

Záverečné hodnotenie je nasledovné: A – min. 92 bodov, B – min. 83 bodov, C – min. 74 bodov,
D – min. 65 bodov, E – min. 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa hlboké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti transmisných systémov automobilov a elektromobilov. Bude pripravený analyzovať princípy činnosti hnacích mechanizmov a prenos točivého momentu od hnacieho agregátu (spaľovací motor, elektromotor) na hnané kolesá moderných automobilov a elektromobilov a to podľa koncepcie hnacieho systému vozidla. Študent bude taktiež schopný analyzovať rôzne moderné mechatronické systémy so zameraním na riadenie procesov v systémoch automatických prevodoviek, elektronicky riadených diferenciálnych prevodov, elektronických diferenciálov elektromobilov a pod. Študent by mal rozumieť mechatronickým prístupom k procesu navrhovania predmetných mechatronických systémov na základe fyzikálnych modelov a metodike ich navrhovania na základe matematického modelovania. Študent by mal byť schopný tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky pri riešení návrhov zložitých mechatronických systémov pre transmisné systémy moderných automobilov a elektromobilov v súlade s najnovšími trendmi navrhovania sofistikovaných mechatronických systémov.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné rozdelenie koncepcií a ich pohonných systémov automobilov a elektromobilov. Transformácia charakteristiky hnacieho stroja (spaľovacieho motora, elektromotora), rozsah prevodovky, rozdelenie prevodových pomerov a dynamika hnacieho mechanizmu za účelom ozrejmenia procesu prenosu krútiaceho momentu od hnacieho stroja na hnané kolesá automobilu, elektromobilu. Mechanické prevody a ich rozdelenia (podľa účelu (hlavný prevod, redukčný prevod, diferenciály), podľa konštrukcie (hriadeľové prevody, planétové prevody), prenosové (spojky), transformačné (ozubené prevody, remeňové prevody, reťazové prevody), radiace elementy elektronicky riadených prevodov(trecie spojky, lamelové spojky, voľnobežky, zubové spojky). Elektronické systémy riadenia transmisných systémov automobilov a elektromobilov, systémy riadenia rozdelenia momentového toku u diferenciálnych prevodov automobilov a elektronických diferenciálov elektromobilov, modelovanie a simulácie mechanických systémov v nadväznosti na systémy riadenia moderných pohonných systémov a prevodoviek súčasných automobilov a elektromobilov v softvérovom prostredí SIMULINK.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VLK, F. Systémy řízení motoru a převodů: Automobilová elektronika 3. Brno : VLK, 2003. 355 s.
VLK, F. Převody motorových vozidel: Spojky Převodovky Rozvodovky Diferenciály Hnací hřídele Klouby. Brno : VLK, 2006. 371 s. ISBN 80-239-6463-1.
KLEMENT, W. Fahrzeuggetriebe. Munich: Hanser, 2007. 231 s. ISBN 978-3-446-42600-9.
NAUNHEIMER, H. -- BERTSCHE, B. -- RYBORZ, J. Automotive Transmissions. Berlin: Springer, 2011. 742 s. ISBN 978-3-642-16213-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk alebo nemecký jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 68

ABCDEFX
67,6 %29,4 %1,5 %0 %1,5 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Filip Lopatka (cvičiaci)
 
Dátum poslednej zmeny: 10. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Alena Kozáková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 10. 05. 2019.

Typ výstupu: