25. 1. 2020  13:18 Gejza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-VZRI - Virtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0 (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-VZRI
Názov predmetu: Virtuálna a zmiešaná realita pre Industry 4.0
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie individuálnych projektov v priebehu semestra a priebežné hodnotenie (max. 40 bodov), záverečná skúška a test (max. 60 bodov)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s novými oblasťami virtuálnej, rozšírenej a zmiešanej reality a ich využitím v aplikáciách informačno-komunikačných technológií v mechatronike, službách a Industry 4.0. Dôraz je kladený na syntézu základných audiovizuálnych komponentov (obraz, zvuk, text, video, 3D model a animácia) pre tvorbu interaktívnych aplikácií a aplikácií pre virtuálnu a zmiešanú realitu v 3D engine (Unity alebo iná moderná alternatíva). Absolventi získajú znalosti z oblasti vyšších programovacích jazykov pre tvorbu interaktívnych 3D aplikácií (C# alebo iné) a nových foriem interakcie človek-stroj. Predmet sa zaoberá tiež najnovšími technickými prostriedkami pre podporu virtuálnej a zmiešanej reality a ich využitím v kyber-fyzikálnych systémoch a Internet of Things (Industry 4.0).
Študenti budú schopní vytvoriť komplexnú interaktívnu aplikáciu v 3D engine využiteľnú v oblasti podľa vlastnej profesijnej preferencie (produktová vizualizácia, vizualizácia mechatronického systému, digitálne dvojča - digital twin, edutainment, atď.)
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika virtuálnej, rozšírenej a zmiešanej reality. Technológie pre podporu virtuálnej, rozšírenej a zmiešanej reality a ich používateľského rozhrania. Základné komponenty pre tvorbu interaktívnych 3D aplikácií a aplikácií pre virtuálnu a zmiešanú realitu - obraz, zvuk, text, video, 3D model a animácia. Základné aspekty práce so shadermi a textúrami. Syntéza audiovizuálnych komponentov v 3D engine (napr. Unity) pre tvorbu interaktívnych aplikácií pre využitie v priemyselných aplikáciách, službách, Industry 4.0 a pre oblasť edutainmentu. Knižnice pre rozšírenú a zmiešanú realitu (Vuforia, ARCore a ďalšie). Interaktívna produktová vizualizácia. Nové formy interakcie človek-stroj. Digitálne dvojča - digital twin. Snímanie pohybu človeka - motion capture. Podpora vývoja autonómnych vozidiel s využitím 3D enginov. Štvrtá priemyselná revolúcia Industry 4.0 a využitie virtuálnej a zmiešanej reality v digitálnych podnikoch, diagnostike, inteligentných domácnostiach a iných mechatronických aplikáciách. Cloudové služby pre Industry 4.0.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
MIHELJ, Matjaž; NOVAK, Domen; BEGUŠ, Samo. Virtual reality technology and applications. Springer, 2014

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: Ing. Oto Haffner, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Erik Kučera, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Roman Leskovský (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 6. 2019
Schválil: prof. Ing. Danica Rosinová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 20. 06. 2019.

Typ výstupu: