17. 2. 2020  15:01 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-VMSM - Vnorené mikropočítačové systémy v mechatronike (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-VMSM
Názov predmetu: Vnorené mikropočítačové systémy v mechatronike
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (výberový), 3. semester
aplikovaná mechatronika a elektromobilita - inžiniersky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude možné získať 50 bodov
Skúška z predmetu bude za 50 bodov
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
- Boolova algebra, algebraické výrazy, logické funkcie, pravdivostné tabuľky.
- Karnaughova mapa, minimalizácia logických funkcií pre kombinačné a sekvenčné
obvody.
- Základy jazyka pre opis hardvéru (VHDL).
- Návrh číslicových obvodov na vyššej úrovni abstrakcie pomocou jazyka VHDL.
- Vývoj a história programovateľných logických obvodov.
- Architektúra moderných FPGA čipov, implementácia logických obvodov na čip a využitie jadra ARM v FPGA.
-Overovanie riadiacích algoritmov v reálnych mikropočítačových systémoch pre potreby
automobilového priemyslu a elektromobility.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HASKELL, R. -- HANNA, D. Digital Design using Digilent FPGA Boards. Rochester Hills, MI, USA: LBE Books, LLC, 2009. 383 s. ISBN 978-0-9801337-8-3.

Odporúčaná:
Crockett, Louise H, Elliot, Ross A and Enderwitz, Martin A, 2014, The Zynq Book. Glasgow : Strathclyde Academic Media.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 9

ABCDEFX
55,6 %11,1 %11,1 %22,2 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. Richard Balogh, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Kocúr, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Fuchs, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 19. 06. 2019.

Typ výstupu: