14. 10. 2019  7:26 Boris
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-VSV - Vonkajšie silové vedenia (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-VSV
Názov predmetu: Vonkajšie silové vedenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach a odovzdanie protokolov z meraní. Úspešné absolvovanie priebežných testov na minimálne 40 b zo 60 možných bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie základných vedomostí z oblasti vonkajších vysokonapäťových vedení, ich mechanických a elektrických namáhaniach, vplyvmi okolitého prostredia na vonkajšie vedenia a riešenie mimoriadnych stavov na vedeniach. Študenti sa oboznámia a získajú znalosť o vodičoch, izolátoroch, armatúrach a stožiaroch, ako aj prevádzke týchto vedení .
 
Stručná osnova predmetu:
Zásady návrhu vonkajších elektrických vedení, klimatické podmienky uvažované pri návrhu mechaniky vodičov, mechanický výpočet súmerne a nesúmerne zaveseného vodiča, vplyv zmeny teploty a preťaženia na mechanické napätie vo vodiči, riešenie nesymetrických stavov, prúdovo tepelné režimy lanových vodičov, odstraňovanie námrazku z vonkajších elektrických vedení, vodiče, izolátory, armatúry, stožiare a základy vonkajších vedení, kompaktné vedenia, káblové vedenia a kombinácia s vonkajšími vedeniami, optické káble a optické komunikácie v elektroenergetike, elektrické pole pod vonkajšími elektrickými vedeniami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FECKO, L. -- FECKO, L. -- VARGA, L. -- REVÁKOVÁ, D. Vonkajšie elektrické vedenia. Bratislava: Renesans, s.r.o., 2010. 599 s. Bratislava: Renesans, 2010. 599 s.
Bayliss, C.,Hardy B.: Transmission and Distribution Electrical Engineering, Elsevier Ltd 2012, 1133s., ISBN: 978-0-08-0969 12-1..
FAULKENBERRY, L M. -- COFFER, W. Electrical power distribution and transmission. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1996. 582 s. ISBN 0-7923-9912-9.
CHUDNOVSKY, B H. Electrical Power Transmission and Distribution: Aging and Life Extension Techniques. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2012. 411 s. ISBN 978-1-4665-0246-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 117

ABCDEFX
28,2 %33,3 %24,8 %8,5 %5,2 %0 %
Vyučujúci: Ing. Jozef Bendík, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Matej Cenký, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marek Pípa, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: