23. 10. 2019  13:20 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-OZS - Osvetľovacie zariadenia a sústavy (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-OZS
Názov predmetu: Osvetľovacie zariadenia a sústavy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie všetkých svetelnotechnických projektov, bodové hodnotenie teória/cvičenia = 50/50, minimálny počet z cvičení 20 b., minimálny počet z teórie 20 b., minimálny súhrnný počet bodov z teórie a cvičení daný spodnou hranicou hodnotenia E
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu bude poznať legislatívne a normatívne požiadavky na osvetlenie rôznych druhov vnútorných priestorov a vonkajších priestranstiev a bude schopný samostatne spracovať kompletný svetelnotechnický projekt
 
Stručná osnova predmetu:
Kvantitatívne a kvalitatívne parametre osvetlenia. Metódy výpočtu parametrov osvetlenia. Oslnenie, spôsoby hodnotenia a zábrana. Údržba osvetľovacích sústav a udržiavací činiteľ. Osvetlenie domácností, spoločenských priestorov, pracovísk, športovísk. Verejné osvetlenie, iluminácia, denné a združené osvetlenie, núdzové osvetlenie. Svetelnotechnický projekt.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAŠPAROVSKÝ, D. -- SMOLA, A. Návrh umelého osvetlenia interiérov a exteriérov. Bratislava : Slovenský elektrotechnický zväz, 2011. 262 s. ISBN 978-80-8106-046-5.
PRITCHARD, D. Developments in lighting - 2: Industrial. London : Applied Science Publ, 1982. 235 s. ISBN 0-85334-985-1.
GOLDSTEIN, D. Polarized Light. New York : CRC Press, 2003. 653 s. ISBN 0-8247-4053-X.
CROSIGNANI, B. Statistical properetiers of scattered light. New York : Academic Press, 1996. 250 s.

Odporúčaná:
Predpisy, technické normy a publikácie CIE

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 70

ABCDEFX
5,7 %31,4 %37,1 %18,6 %7,2 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: