23. 10. 2019  21:14 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-AENE - Aplikovaná elektroenergetika (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-AENE
Názov predmetu: Aplikovaná elektroenergetika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre získanie zápočtu je vypracovanie semestrálneho projektu s možnosťou získať za tento projekt max. 30 bodov. Písomná skúška s možnosťou získať 70 bodov. Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné z písomnej skúšky získať minimálne 35 bodov.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na hodnotenie B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Pre získanie hodnotenia E platí súčasne podmienka získania 35 bodov z písomnej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu bude študent ovládať problematiku pripojenia rozptýlených zdrojov do elektrizačnej sústavy. Jednak technické podmienky, ale aj dopady nasadenia obnoviteľných zdrojov na elektrizačnú sústavu z pohľadu jej riadenia a vplyvu na podporné služby. Ďalej budú ovládať problematiku efektívnosti technického a ekonomického riadenia elektroenergetiky a prevádzky elektrizačnej sústavy v podmienkach otvorenia trhov s elektrinou.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu budú nasledovné témy: pripojovanie obnoviteľných zdrojov elektrickej energie do elektrizačnej sústavy, technické podmienky na pripojenie zdrojov do sústavy, spätné vplyvy zdrojov zapojených do sústavy na kvalitu elektrickej energie, liberalizovaný trh s elektrinou. operátor trhu. zúčtovanie odchýlok. technické podmienky prevádzky distribučnej a prenosovej sústavy. kvalita elektrickej energie, aplikácia moderných trendov v rozvoji elektroenergetiky v prostredí voľného obchodu s elektrickou energiou.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOLCUN, M. Riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy. Košice: Mercury-Smekal, 2001.
WOOD, A. Power generation operation and control. New York: John Wiley & Sons, 1996.
ALTUS, J. Riadenie elektrizačných sústav. Žilina: VŠDS, 1995.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 117

ABCDEFX
17,1 %23,1 %28,2 %14,5 %14,5 %2,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Anton Beláň, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Boris Cintula, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Anton Beláň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: