1. 6. 2020  22:24 Žaneta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-DP3-ENE - Diplomový projekt 3 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I-DP3-ENE
Názov predmetu: Diplomový projekt 3
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
konzultácia
8 hod. týždenne (prezenčná metóda)
8 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 18
 
Odporúčaný semester/trimester:
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 4. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Diplomový projekt 2 (I-DP2-ENE)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Predmet sa ukončuje klasifikovaným zápočtom, ktorý udeľuje vedúci záverečnej práce.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí metódy a postupy riešenia zložitých úloh. Preukáže schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti, samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení. Dokáže vypracovať písomnú dokumentáciu o riešených problémoch a výsledkoch svojej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
Podrobný návrh riešenia.
Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie.
Komplexné overenie riešenia.
Písomné spracovanie návrhu a výsledkov riešenia.
Vypracovanie písomnej dokumentácie.

 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra týkajúca sa oblasti riešenia podľa odporúčania vedúceho práce

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Vedúci záverečnej práce – pracovník vo funkcii vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka alebo vedúci mimo fakulty. Vedúci práce je zameraný na problematiku v oblasti zhodnej alebo príbuznej so zameraním projektu. Ak nie je vedúci záverečnej práce z fakulty, na fakulte môže byť určený pedagogický vedúci práce, ktorý dohliada na to, aby záverečná práca bola vypracovaná v súlade s požiadavkami a internými predpismi stanovenými fakultou. Vyučujúcimi v tomto predmete sú všetci vedúci záverečných prác, preto sa jednotlivo neuvádzajú. Zodpovedný za predmet je garant študijného programu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 115

A
B
C
D
E
FX
56,5 %26,1 %
12,2 %
1,7 %
1,7 %
1,8 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny:
2. 3. 2020
Schválil: prof. Ing. František Janíček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 02. 03. 2020.

Typ výstupu: