17. 2. 2020  7:00 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-ELEK2 - Elektrárne 2 (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-ELEK2
Názov predmetu: Elektrárne 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 2. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach, spracovanie elaborátov z praktických a výpočtových cvičení, z ktorých je možné získať spolu 40 bodov. Tieto body sa započítajú ku bodom zo skúšky, z ktorej je možné získať max. 60 bodov. Pre získanie výsledného hodnotenia z predmetu - A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Skúška je písomná, no skúšajúci môže skúšku rozšíriť o ústne doskúšanie, na základe ktorého môže upraviť výsledok skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa zorientuje v elektrotechnických značkách, v čítaní a vzájomnej transformácii a nadväznosti jednotlivých typov elektrických schém. Osvojí si pojmy a základné typy riešení jednotlivých častí elektrickej časti elektrární. Naučí sa riešiť principiálny návrh hlavnej schémy elektrárne – schéma vyvedenia výkonu, dimenzovanie vyvedenia výkonu, zapúzdrený vodič, uzol generátora, typické zapojenia elektrických staníc elektrární, návrh elektrických pohonov, zdroje a spôsoby zabezpečenia vlastnej spotreby, systémy zabezpečeného napájania, dieselagregáty, meniče a akumulátorovne, meranie, regulácia a ochrany v elektrárňach a pod. Bude schopný generalizovať špecifiká elektrární na báze rôznych typov primárnych zdrojov energie.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet prináša poslucháčom ucelený obraz na typické zapojenia elektrickej časti elektrární, s ohľadom na špecifiká výrobní na báze jednotlivých primárnych zdrojov energie, resp. technológie použitej na jej transformáciu. Na začiatok sa poslucháči oboznámia so základnými elektrotechnickými značkami súvisiacimi s elektrickou časťou elektrární a jednotlivými typmi schém. Postupne sa pozornosť upriamuje na generátory a vyvedenie ich výkonu (typy, zapojenia, budenie, chladenie a špecifiká elektrických generátorov, prípadne striedačov, blokových transformátorov, elektrických staníc a vývodov do elektrizačnej sústavy, výber typov generátorových vývodov a ich dimenzovanie a pod.), špecifikáciu a napojenie vlastnej spotreby, systémy zabezpečeného napájania (diesel-generáty, akumulátory, nabíjače, striedače a ich príslušenstvo, automatika postupného spúšťania po výpadku napájania a pod.), voľba optimálnych napäťových pomerov v elektrickej schéme elektrárne a ochrany a automatiky jednotlivých zariadení elektrárne. Priestor je venovaný tiež základnému prehľadu problematiky ostrovných a hybridných elektroenergetických systémov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
WOOD, A J. -- WOLLENBERG, B F. Power generation, operation, and control. New York : John Wiley & Sons, 1996. 596 s. ISBN 0-471-58699-4.
DARUĽA, I. -- HORNÍK, V. -- MARKO, Š. Elektrárne 2: Elektrická časť. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 291 s. ISBN 80-227-0391-5.
DARUĽA, I. -- TKÁČ, J. Výroba elektrickej energie. Košice : Mercury - Smékal, 2003. 112 s. ISBN 80-89061-64-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 140

ABCDEFX
21,4 %25,0 %27,9 %17,1 %8,6 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marek Pípa, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: