15. 10. 2019  10:58 Terézia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-PSES - Prechodné stavy v elektrizačnej sústave (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-PSES
Názov predmetu: Prechodné stavy v elektrizačnej sústave
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 2. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a obhájenie semestrálneho projektu počas semestra s maximálnym bodovým ohodnotením 30 bodov. Maximálny počet bodov zo zápočtu je 30, maximálny počet bodov zo skúšky je 70. Skúška bude pozostávať z teórie a riešenia príkladov. Podmienkou úspešného absolvovania skúšky je získanie minimálne 50% bodov z príkladov. Minimálny súhrnný počet bodov zo zápočtu a skúšky pre absolvovanie predmetu a získanie kreditov je daný spodnou hranicou hodnotenia E podľa klasifikačnej stupnice.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní predmetu by mali vedieť riešiť skratové pomery v ES v súlade s platnou normou STN EN 60909. Študenti získajú vedomosti o matematickom modeli synchrónneho stroja a budú vedieť analyzovať statickú a dynamickú stabilitu stroja. Študenti sa oboznámia s problematikou prepätí v elektrických sieťach.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu budú nasledovné témy: trojfázový skrat, časový priebeh skratového prúdu, nesymetrické skraty a poruchy v ES, výpočet skratových pomerov v súlade s normou
STN EN 60909, zemné spojenie vo vn sieti, matematický model synchrónneho stroja, trojfázový skrat na svorkách synchrónneho stroja, statická a dynamická stabilita synchrónneho generátora, kritický čas trvania skratu, spínacie prepätia v elektrických sieťach, prepätia pri poruchových stavoch.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REVÁKOVÁ, D. -- ELESCHOVÁ, Ž. -- BELÁŇ, A. Prechodné javy v elektrizačných sústavách. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 180 s. ISBN 978-80-227-2868-3.
KVASNICA, P. -- TROJÁNEK, Z. -- HÁJEK, J. Přechodné jevy v elektrizačních soustavách. Praha : SNTL, 1987. 310 s.
DAS, J. Power system analysis, Short circuit, Load flow and Harmonics. New York: Marcel Dekker, Inc., 2002. ISBN 0-8247-0737-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 140

ABCDEFX
5,7 %7,1 %18,6 %32,1 %25,0 %11,5 %
Vyučujúci: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Janiga, PhD. (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: