15. 10. 2019  18:47 Terézia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-SVIET - Svietidlá (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-SVIET
Názov predmetu: Svietidlá
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Odovzdanie všetkých elaborátov, bodové hodnotenie teória/cvičenia = 60/40, minimálny počet z cvičení 15 b., minimálny počet z teórie 25 b., minimálny súhrnný počet bodov z teórie a cvičení daný spodnou hranicou hodnotenia E
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa vedomosti o fotometrických, elektrických, mechanických, teplotných a konštrukčných požiadavkách na svietidlá, čím bude schopný samostatne navrhnúť svietidlo a bude vedieť vykonať jeho skúšku
 
Stručná osnova predmetu:
Druhy, triedenie a označovanie svietidiel. Morfológia svietidla, základné parametre a vlastnosti. Návrh a výpočet optických častí svietidiel. Elektrické súčasti a komponenty svietidiel, elektrotechnické požiadavky. Konštrukcia svietidiel, požiadavky na krytie, teplotné režimy. Zvláštne požiadavky na vybrané druhy svietidiel. Merania a skúšky svietidiel. Prevádzka a údržba svietidiel.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HORŇÁK, P. -- TREMBAČ, V V. -- AJZENBERG, J B. Svietidlá a svetelné zdroje. Bratislava : Alfa, 1983. 404 s.
PRITCHARD, D. Developments in lighting - 2: Industrial. London : Applied Science Publ, 1982. 235 s. ISBN 0-85334-985-1.

Odporúčaná:
Súbor noriem STN EN 60598

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 44

ABCDEFX
0 %20,5 %38,6 %25,0 %15,9 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Roman Dubnička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: