17. 10. 2019  9:52 Hedviga
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-ESP - Elektrické stanice a prístroje (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-ESP
Názov predmetu: Elektrické stanice a prístroje
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie 12 cvičení (odovzdanie 12 zadaní, max. 36 bodov), písomná skúška 64 bodov. Podmienka účasti na skúške je získanie 56 % bodov zo zadaní.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent bude po absolvovaní predmetu zorientovaný v oblasti elektrických prístrojov, druhov a funkcií zariadení elektrických staníc. Ďalej získa vedomosti v oblasti DC a AC vlastnej spotreby elektrických staníc a bezpečnosti osôb v elektrických zariadeniach.
 
Stručná osnova predmetu:
Elektrické prístroje. Elektrické zariadenia elektrických staníc. Zaradenie elektrických staníc do elektrizačnej sústavy. Druhy elektrických staníc a ich hlavné funkcie. Hlavné časti elektrických staníc. Rozvodné zariadenia. Zapojenie elektrických staníc. Blokovacie podmienky elektrických staníc. Vlastná spotreba (striedavá, jednosmerná). Bezpečnosť osôb v elektrických zariadeniach.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Anderson, P. M.: Power System Protection. Piscataway (USA) : IEEE Press, 1999. ISBN 0-7803-3427-2.
JANÍČEK, F., ARNOLD, A., ŠEDIVÝ, J., ŠULC, I., CERMAN, A., PETREK, P.: Elektrické stanice. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave v Nakladateľstve STU, 2012. - ISBN 978-80-227-3678-7. - 1. vydanie. - 189 s., 132 obr., 38 tab.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 140

ABCDEFX
17,1 %22,9 %27,1 %13,6 %17,9 %1,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. František Janíček, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ľudovít Jurčacko (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Zuščak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. František Janíček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: