20. 10. 2019  21:09 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-IEIB - Inteligentné elektrické inštalácie budov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-IEIB
Názov predmetu: Inteligentné elektrické inštalácie budov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 20 bodov a bude sa odovzdávať jedna semestrálna práca za 20 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť študenta s rýchlo sa rozvíjajúcou technológiou inteligentných inštalácií. Vývoj a potreba tejto technológie je umocnená zavádzaním systémov inteligentného merania a budovaním inteligentných sietí. Študent získa vedomosti o aktuálnych aj vytváraných systémoch inteligentných inštalácií, o protokoloch používaných v systémoch inteligentných inštalácií a nadväzujúcich zariadeniach, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku takýchto systémov. V rámci predmetu bude opísaná aj väzba inteligentných inštalácií na spolupracujúce systémy.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky inteligentných elektrických inštalácií ako súčasti elektroinštalácie. Štandardizácia a prehľad systémov inteligentných elektroinštalácií. Špecifikácia zberníc a protokolov. Prenos informácií a komunikačné prvky. Prepojenie inteligentných inštalácií s ďalšími systémami. Využívanie inteligentných elektroinštalácií pri riadení spotreby, výroby a eliminácii negatívnych vplyvov. Presnosť, spoľahlivosť a dynamika inteligentných inštalácií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VALEŠ, M. Inteligentní dům. Brno : ERA, 2008. 123 s. ISBN 978-80-7366-137-3.
SIOSHANSI, F P. Smart Grid: integrating renewable, distributed and efficient energy. : Elsevier, 2012. 568 s. ISBN 978-0-12-386452-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 105

ABCDEFX
14,3 %26,7 %22,9 %19,0 %17,1 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Janiga, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Lipnický, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: