17. 2. 2020  22:59 Miloslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-IEKO - Inžinierska ekológia (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-IEKO
Názov predmetu: Inžinierska ekológia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 3. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dva priebežné testy spolu za 15 bodov a semestrálna práca za 40 bodov. Za skúšku študent získa 45 bodov, teda spolu 100 bodov za celý predmet. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je zameraný na ekologické a ekonomické aspekty v energetike. Zaoberá sa optimalizáciou vzťahu elektroenergetiky a životného prostredia so zameraním najmä na ekologickú starostlivosť, použitie ekologickej techniky a technológie ako aj analýzu energoekologických opatrení vo výrobe, prenose, rozvode a spotrebe elektrickej energie. Absolvent sa oboznámi aj s hodnotením vplyvu na životné prostredie pomocou analýzy životného cyklu a na ekonomické zhodnotenie návratnosti využívania OZE.
 
Stručná osnova predmetu:
Vplyv energetiky na životné prostredie, základné pojmy a problémy súčasnej energetiky z hľadiska ŽP. Ekologické aspekty v energetike SR a EU a budúcnosť elektroenergetiky vo vzťahu k životnému prostrediu. Legislatívne podmienky pre využívanie OZE, posudzovanie vplyvu na ŽP. Indikátory vyjadrujúce energetickú náročnosť technológií a zariadení. Nástroje na racionalizáciu spotreby energie. Štítkovanie spotrebičov a budov. Energoekológia ako vzťah medzi výrobou, prenosom, rozvodom a spotrebou v súvislosti s prostredím. Ohrozenie životného prostredia energetickými technológiami (pri výrobe a prenose energie). Ekologické opatrenia v tepelných a jadrových elektrárňach. Vplyvy tepelnej, vodnej a jadrovej elektrárne na okolie. Jadrová bezpečnosť, spracovanie a uskladnenie vyhoretého jadrového paliva. Alternatívne zdroje elektrickej energie a ich vplyv na životné prostredie. Ochrana ozónovej vrstvy, montrealský dohovor o zákaze výroby uhlíkatých halogenidov. Dohovory o ochrane klímy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SORENSEN, B. Renewable Energy: Its physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects. San Diego : Academic Press, 2004. 928 s. ISBN 978-0-12-656153-1.
ŠIMUNEK, P. -- KLUCH, K. -- TKÁČ, J. Životné prostredie. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1991. 207 s.
ŠIMUNEK, P. -- TUŠAN, M. Životné prostredie v energetike. Bratislava : STU v Bratislave, 1983. 140 s.
JANÍČEK, F. -- DARUĽA, I. -- GADUŠ, J. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- POLONEC, Ľ. -- ĽUDVÍK, J. -- KUBICA, J. -- MICHALÍK, M. -- BINDZÁR, M. Obnoviteľné zdroje energie 1: Technológie pre udržateľnú budúcnosť. Pezinok : Renesans, 2009. 174 s. ISBN 978-80-89402-04-5.
JANÍČEK, F. -- GADUŠ, J. -- ŠÁLY, V. -- DARUĽA, I. -- REGULA, E. -- SMITKOVÁ, M. -- KUBICA, J. -- PÍPA, M. -- BINDZÁR, M. Obnoviteľné zdroje energie 2: Perspektívne premeny a technológie. Pezinok : Renesans, 2010. 186 s. ISBN 978-80-89402-13-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 126

ABCDEFX
15,1 %31,0 %30,2 %19,0 %4,7 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. František Janíček, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Kubica, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Poničan (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. Matej Sadloň (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. František Janíček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: