23. 1. 2020  15:12 Miloš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-MSF - Meranie svetla a farieb (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-MSF
Názov predmetu: Meranie svetla a farieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre udelenie zápočtu je odovzdanie všetkých vypracovaných elaborátov a všetkých protokolov z praktických meraní dosiahnutie min. 20 bodov z 50. Skúška je pozostávajúca z písomnej a ústnej časti, podmienkou zloženia skúšky je dosiahnutie min. 20 bodov z 50. Celkové bodové hodnotenie je súčtom dosiahnutých bodov z cvičení a testu, podmienkou ukončenia predmetu je dosiahnutie aspoň minimálneho počtu bodov v súlade so skúšobným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je vybudovanie pevných teoretických základov v oblasti svetelnej techniky u študentov s dôrazom na základné poznatky a princípy fotometrie a kolorimetrie. Ďalej umožniť študentom získať komplexné vedomosti z oblasti fotometrických a kolorimetrických meraní so zameraním na presnosť merania a aplikáciu vhodných metód pri meraniach. V prvej polovici semestra sa v rámci prednášok preberajú teoretické princípy fotometrie a kolorimetrie. Získané poznatky sa upevňujú riešením praktických výpočtových a metodických príkladov. V druhej polovici semestra v rámci prednášok sa študenti oboznamujú s teoretickými princípmi meraní v oblasti fotometrie a kolorimetrie. Cvičenia v druhej polovici semestra pozostávajú z praktických meraní v laboratóriu svetelnotechnických zariadení s protokolárnym spracovaním výsledkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Fyzikálna podstata svetla. Fyzikálne princípy vzniku svetla zákony teplotného žiarenia, elektrického výboja v plyne a luminiscencie, Spektrum,,Rádiometrické veličiny a jednotky, Fotometrické veličiny a jednotky,,Zrak a videnie, podstata a fotometria fotopického, mezopického a skotopického videnia, štandardný fotometrický pozorovateľ CIE,,Interakcia svetla s telesom a prostredím, Priestorové charakteristiky osvetlenia, Oslnenie fyziologická podstata, druhy oslnenia, hodnotiace systémy, zábrana, Kolorimetrické sústavy, Grassmanové zákony, trichromatické súradnice. Kolorimetrické priestory RGB, Yxy, L*a*b*, L*u*v*, Chromatickosť svetla, podanie farieb a jeho hodnotenie, Metrológia, Legislatíva v oblasti metrológie, Základné princípy a metódy merania v oblasti fotometrie a kolorimetrie, Princípy a charakteristiky meracích prístrojov a zariadení, Spektrofotometria vs. integrálna fotometria, Meranie svetelného toku, svietivosti, osvetlenosti a jasu, Meranie priestorových charakteristík osvetlenia, Goniofotometria. Meracie roviny a meranie kriviek svietivosti, Výmenný súborový formát fotometrických údajov LDT, IES súbory, Meranie činiteľa odrazu, priestupu a pohltenia, Spetrálne a integrálne merania, Kolorimetrické merania, Presnosť merania, príčiny chýb, neistoty fotometrických a kolorimetrických meraní.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HORŇÁK, P. Svetelná technika. Bratislava: ALFA, 1989. 247 s. ISBN 80-05-00122-3.
GUTOROV, M M. Zbierka príkladov zo svetelnej techniky. Bratislava : Alfa, 1983. 211 s.
BERGER, O. Meranie svetla a farieb. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 59 s. ISBN 80-227-0446-6.

Odporúčaná:
Hentschel, H. J.: Licht und Beleuchtung. Berlín-Mníchov, Verlag Siemens 2013

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

ABCDEFX
12,5 %0 %62,5 %12,5 %12,5 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Roman Dubnička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: