20. 10. 2019  4:54 Vendelín
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-USES - Ustálené stavy v elektrizačnej sústave (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-USES
Názov predmetu: Ustálené stavy v elektrizačnej sústave
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
elektroenergetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie a obhájenie semestrálneho projektu počas semestra s maximálnym bodovým ohodnotením 30 bodov. Maximálny počet bodov zo zápočtu je 30, maximálny počet bodov zo skúšky je 70. Skúška bude pozostávať z teórie a riešenia príkladov. Podmienkou úspešného absolvovania skúšky je získanie minimálne 50% bodov z príkladov. Minimálny súhrnný počet bodov zo zápočtu a skúšky pre absolvovanie predmetu a získanie kreditov je daný spodnou hranicou hodnotenia E podľa klasifikačnou stupnicou.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní predmetu by mali vedieť zostaviť náhradné schémy zariadení ES a vypočítať ich elektrické parametre. Mali by vedieť vypočítať elektrické parametre vonkajších vedení, riešiť základné prevádzkové stavy na prenosových vedeniach a riešiť ustálený stav v zauzlenej sieti. Študenti získajú vedomosti o podmienkach pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku ES, statickej a napäťovej stabilite ES a budú analyzovať vážne udalosti v ES.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsahom predmetu budú nasledovné témy: parametre vonkajších vedení v súslednej a netočivej zložkovej sústave, model vedenia so sústredenými a rozloženými parametrami, parametrická kompenzácia vedení, výpočet ustáleného chodu v zložitej sústave (Gaussova a Newtonova metóda), straty v ES, základné bezpečnostné kritérium N-1, statická a napäťová stabilita ES, vážne poruchy v elektrizačnej sústave typu blackout.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
REVÁKOVÁ, D. -- BELÁŇ, A. -- ELESCHOVÁ, Ž. Prenos a rozvod elektrickej energie. Bratislava : STU v Bratislave, 2004. 191 s. ISBN 80-227-2118-2.
DAS, J. Power system analysis, Short circuit, Load flow and Harmonics. New York: Marcel Dekker, Inc., 2002. ISBN 0-8247-0737-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 134

ABCDEFX
10,4 %9,7 %23,1 %22,4 %31,3 %3,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: