19. 10. 2019  22:15 Kristián
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-EMPS - Elektronické meracie prístroje a systémy (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-EMPS
Názov predmetu: Elektronické meracie prístroje a systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika a fotonika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: získanie zápočtu aktívnou účasťou na seminárnych cvičeniach, vypracovanie laboratórnych prác, absolvovanie testu (40 bodov). Záverečné hodnotenie: písomná skúška + záverečné hodnotenie (60 bodov). Kredity sa udelia študentovi, ktorý vypracuje a obháji praktické zadania a z nich získa najmenej 20 bodov, a ktorý po vypracovaní písomnej časti skúšky získa celkovo najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je naučiť študentov špecializovaným elektronickým metódam a postupom merania a hodnotenia rôznych elektrických a neelektrických veličín a z nich rezultujúce princípy a obvodové riešenia využívané v moderných elektronických meracích prístrojoch, s dôrazom na využitie moderných integrovaných obvodov a automatizáciu experimentov.
 
Stručná osnova predmetu:
Elektronické metódy a postupy merania elektrických veličín. Metódy generovania, zobrazovania, analýzy a vyhodnotenia meracích signálov. Metódy merania a testovania parametrov elektronických prvkov a obvodov. Elektronické metódy merania neelektrických veličín. Princípy elektronických meracích prístrojov, obvodové riešenia využívané v elektronických meracích prístrojoch. Využitie mikroprocesorovej techniky v meracích prístrojoch. Zapojenie prístrojov do meracích systémov, zbernice, senzorové siete, automatizácia elektronických meraní a vyhodnocovania, telemetria.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bartušek, K. a kol.: Měření v elektrotechnice. VUTIUM, VUT v Brne, 2010, ISBN 978-80-214-4160-6, 212 s.,
H. Häberle a kol.: Prúmyslová elektronika a informační technologie, Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer, GmbH & Co., Haan-Gruiten, Germany, 2003, 719 s. ISBN 80-86706-04-4
Kuluratna, N.: Digital and Analogue Instrumentation. Testing and measurement. The Inst. Eng.Technol., London, UK, 2003, ISBN 978-1-61583-316-0, 645s.
Mazda, F., F.: Electronic Instruments and Measurement Techniques, Cambridge University Press, 1987, ISBN 0521268737, 320 s.
Morris, A.S. - Langari, R.: Measurement and Instrumentation. Theory and Application. Academic Press, Elsevier Inc., Waltham, USA, 2012, ISBN 978-0-12-381960-4
Nawrocki, W.: Measurement Systems And Sensors. Artech House Publishers, 2005, ISBN 1580539459, 342s.
Vedral, J.: Elektronické obvody měřicích přístrojů, skriptá, ČVUT FEL, Praha 1995, ISBN 8001010813

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 167

ABCDEFX
13,2 %15,6 %21,0 %16,8 %26,9 %6,5 %
Vyučujúci: Ing. Michal Hanic (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Priesol, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Erik Tisovský (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Vilhan (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: