20. 10. 2019  19:19 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-FOT - Fotonika (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-FOT
Názov predmetu: Fotonika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika a fotonika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: získanie zápočtu aktívnou účasťou na seminárnych a laboratórnych cvičeniach, absolvovanie testu - 30 bodov. Prezentácia individuálneho projektu.
 
Výsledky vzdelávania:
Je naučiť študentov pochopiť vlastnosti a princípy činnosti fotonických prvkov a systémov. V rámci predmetu sa študenti oboznámia s využitím fotonických prvkov a laserov vo fotonických systémoch pre informačné technológie, senzoriku a medicínu.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam fotoniky a jej najvýznamnejšie aplikácie. Materiály pre fotoniku a integrovanú optoelektroniku. Pasívne prvky pre integrovanú fotoniku (IF). Návrh prvkov pre IF, AWG. Fotonické kryštály a ich aplikácie. Kremíková nanofotonika. Polovodičové lasery pre IF. Integrovaná optoelektronika. Integrované optické vysielače a prijímače. Optické modulátory. Fotonické spínače, prepínače a vlnové konvertory. Nové trendy vo fotonike.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KASAP, S. Optoelectronics and Photonics: Principles and Practices. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2001. 340 s. ISBN 0-321-19046-7.
KASAP, S. Principles of Electrical Engineering Materials and Devices. ASA: McGraw-Hill, 2005.
PARAS, N P. Nanophotonics. Hoboken : John Wiley & Sons, 2004. 415 s.
SHALAEV, V M. -- KAWATA, S. Nanophotonics with Surface Plasmons. Amsterdam : Elsevier, 2007. 325 s. ISBN 978-0-444-52838-4.
UHEREK, F. -- CHOVAN, J. -- KUZMA, A. -- PÍSEČNÝ, P. -- HAŠKO, D. -- SEYRINGER, D. Silicon Nanophotonics. In PUDIŠ, D. -- LETTRICHOVÁ, I. -- ŠUŠLÍK, Ľ. -- KOVÁČ, J. -- VINCZE, A. ADEPT 2013: 1st International Conference on Advances in Electronic and Photonic Technologies. Nový Smokovec, High Tatras, Slovakia, June 2-5, 2013. 1. vyd. Žilina : University of Žilina, 2013, s. 1--6. ISBN 978-80-554-0689-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 66

ABCDEFX
6,1 %7,6 %25,8 %27,3 %31,8 %1,4 %
Vyučujúci: Ing. Jakub Drobný (cvičiaci)
Ing. Filip Chymo (cvičiaci)
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jaroslav Kováč, CSc. (cvičiaci, prednášajúci)
Ing. Anton Kuzma, PhD. (cvičiaci, prednášajúci)
doc. Ing. Martin Weis, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: