18. 10. 2019  11:44 Lukáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-MOCSS - Metódy a obvody číslicového spracovania signálov (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-MOCSS
Názov predmetu: Metódy a obvody číslicového spracovania signálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika a fotonika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: získanie zápočtu aktívnou účasťou na seminárnych cvičeniach, vypracovanie laboratórnych prác, absolvovanie testu (40 bodov). Záverečné hodnotenie: písomná skúška + záverečné hodnotenie (60 bodov). Kredity sa udelia študentovi, ktorý vypracuje a obháji praktické zadania a z nich získa najmenej 20 bodov, a ktorý po vypracovaní písomnej časti skúšky získa celkovo najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom poznatky a rozšíriť ich vedomosti o moderných metódach číslicového spracovania signálov v úzkom prepojení s návrhom a analýzou vlastností obvodov na číslicové spracovanie signálov. Poslucháči získajú nielen teoretické, ale aj praktické skúsenosti s vybranými aplikáciami uvedených obvodov.
 
Stručná osnova predmetu:
Systém číslicového spracovania signálov, A/D a D/A subsystém. Architektúry aritmetických funkčných blokov obvodov pre číslicové spracovanie signálov. Číslicové filtre, modely, architektúry a obvodová implementácia FIR a IIR číslicových filtrov a binárnych korelátorov. Implementácia číslicových transformácií. Priama číslicová syntéza, číslicové oscilátory, signálové generátory, zmiešavače a frekvenčné transformátory. Programovateľné obvody pre číslicové spracovanie signálov a signálové procesory. Aplikácie systémov číslicového spracovania signálov.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Denyer, P. – Renshaw, D.: ”VLSI signal processing: A bit-serial approach.” Addison-Wesley Publishing Company. Wokingham, UK, 1985, 312 p.
Higgins, R.J.: "Digital signal processing in VLSI." Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 07632, USA, 1990, 575 s.
Hu, Y. H.: Programmable Digital Signal Processors. M. Dekker, Inc., NY, USA, 2002, 430 s.
Mitra, S. K.: Digital signal processing. A computer-based approach. McGraw-Hill, NY 10020, USA, 2006, 2006, 972p., ISBN 0-07-286546-6
Newbold, R.: Practical Applications in Digital Signal Processing. Prentice Hall, 2012, 1111s., ISBN-10: 0-13-303838-6
Patterson,D.A. - Hennessy, J.L.:Computer Organization and Design - The Hardware/Software Interface. Elsevier, 2017, ISBN 978-0-12-801733-3, 793s.
Proakis, J. - Manolakis, D.: "Digital Signal Processing." Prentice Hall, 2007, 1004s., ISBN 0131873741
Smith, S.W.: The Scientist and Engineer's Guide to DSP. California, Technical Publishing, USA, 1999, 650 s. Online: http://www.dspguide.com/pdfbook.htm

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 166

ABCDEFX
12,0 %19,3 %28,9 %22,9 %16,3 %0,6 %
Vyučujúci: Ing. Ľuboš Černaj (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jozef Púčik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Tomáš Závodník (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: