20. 10. 2019  23:24 Vendelín
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-CAEEP - CAE elektronických prvkov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-CAEEP
Názov predmetu: CAE elektronických prvkov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika a fotonika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: test 20 bodov, vypracovanie projektu 20 bodov.
Záverečné hodnotenie: skúška, 60 bodov
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovanie predmetu vytvára predpoklady pre hlbšie poznanie vlastností elektronických prvkov. Elektrofyzikálna analýza odchýlok od ideálneho stavu je podporená 2/3 D modelovaním a simuláciou. Získané výsledky budú využité pri optimalizácii vybraných typov elektronických prvkov.
 
Stručná osnova predmetu:
Fyzikálne modely polovodičových štruktúr a prvkov. Modelovanie a simulácia technologického procesu.
Analytické a numerické modely elektrických vlastností prvkov. Návrh, konštrukcia a predpovedanie vlastností nových elektronických prvkov podporený simuláciou.
Počítačom podporené meranie a vyhodnotenie elektrických vlastností prvkov. Analýza defektov, parazitných javov a odchýlok od ideálnej teórie.
Využitie výsledkov pri optimalizácii elektrických vlastností reálnych elektronických prvkov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
S.M. Sze, Semiconductor Devices, Physics and Technology, 3rd ed., with Kwok K. Ng. New York: Wiley, 2006. ISBN 0-471-14323-5.
B.G. Streetman, Solid State Electronic Devices, 6 edition (August 5, 2005). Prentice Hall, 2005. 608 s.
SHUR, M. Physics of semiconductor devices. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1990. 600 s. ISBN 0-13-666496-2.
TOMIZAWA, K. Numerical simulation of submicron semiconductor devices. Boston : Artech House, 1993. 341 s. ISBN 0-89006-620-5.
SDE - Synopsys, SDevice - Synopsys, User manual, ver. H-2010.13. Zurich: Synopsys, 2013.
Singh, Semiconductor Devices, An Introduction. Mcgraw-Hill College (January 1994), 1994. 669 s. ISBN 0-070-57625-4.
DONOVAL, D. Pomocné učebné texty, http://www.uef.fei.stuba.sk/moodle..

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je finalizujúcim predmetom pre návrh, charakterizáciu a optimalizáciu vybraných reálnych elektronických prvkov s intenzívnym využitím modelovania a simulácie
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 170

ABCDEFX
25,9 %40,0 %23,5 %8,2 %2,4 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Mária Budejovská (skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Aleš Chvála, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Juraj Marek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. Patrik Príbytný, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: