23. 10. 2019  12:12 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-CISPSI - Číslicové spracovanie signálov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-CISPSI
Názov predmetu: Číslicové spracovanie signálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika a fotonika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú dva písomné testy po 5 bodoch, výsledný maximálny počet bodov získaných za cvičenia vrátane obidvoch testov je 30 bodov. Maximálny počet bodov za písomnú časť skúšky je 70 bodov. Na hodnotenie A je potrebné získať najmenej v 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Rozšírenie poznatkov z teórie signálov diskrétnych v čase a číslicových systémov v časovej a vo frekvenčnej oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
Analógové a číslicové spracovanie signálov, porovnanie. A/Č a Č/A prevod. Ideálna a reálna rekonštrukcia, kvantovanie, kódovanie. Diskrétne deterministické signály v čase, časová a frekvenčná oblasť. Diskrétne frekvenčné transformácie. Diskrétna korelácia a konvolúcia, vlastnosti, aplikácie.
Časová a frekvenčná analýza lineárnych diskrétnych časovo invariantných (LDI) sústav. Stabilita a kritéria stability. Korelácia medzi vstupom a výstupom.
Modelovania LDI sústav, základné štruktúry FIR a IIR sústav, bloková algebra, grafy signálových tokov. Priame a transponované štruktúry FIR a IIR sústav. Základné typy LDI sústav.
Špecifikácia číslicových filtrov, číslicové fázovacie sústavy, derivátor, integrátor, Hilbertov transformátor, notch a comb filtre.
Základné metódy návrhu FIR filtrov. FIR filtre s lineárnou fázovou frekvenčnou charakteristikou.
Základné metódy návrhu IIR filtrov, priame a nepriame metódy. Analógovo frekvenčné transformácie.
Základy viacrýchlostného spracovania číslicových signálov (decimácia, interpolácia).
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ONDRÁČEK, O. -- COCHEROVÁ, E. -- GAŠPARÍK, I. -- PÚČIK, J. Číslicové spracovanie signálov. Biosignály. Bratislava : STU, 2007. 313 s. ISBN 978-80-227-2695-5.
ONDRÁČEK, O. Diskrétne signály a sústavy. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 250 s. ISBN 80-227-1649-9.
ONDRÁČEK, O. -- PÚČIK, J. -- JUS, M. -- COCHEROVÁ, E. -- HASSAN, A. Diskrétne signály a sústavy: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 199 s. ISBN 80-227-1830-0.

Odporúčaná:
Oppenheim, A. V. – Schafer, R. W.: Discrete – Time Signal Processing. Prentice Hall Signal Processing Series, ISBN 0-13-216771-9
Smith, S. W.: The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing. California Technical Publishing San Diego, California. ISBN 0-9660176-7-6

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 172

ABCDEFX
8,1 %12,8 %22,1 %29,1 %27,3 %0,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Púčik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: