15. 10. 2019  8:06 Terézia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-MMEDT - Multimediálna technika (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-MMEDT
Názov predmetu: Multimediálna technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika a fotonika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra budú dve písomné previerky po 8 bodov a budú kontrolované záznamy z cvičení a vedomosti (24 bodov). Na získanie hodnotenia A je potrebné získať aspoň 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. Po ukončení semestra študent robí písomnú skúšku za max. 60 bodov. Kredity za predmet sa neudelia študentovi, ktorý získa menej ako 8 bodov z audio časti skúšky alebo menej ako 8 bodov z video časti skúšky, a spolu za cvičenia a skúšku menej ako 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základný prehľad ako aj detailné vedomosti z oblasti multimediálnych technológií zameraných na spracovanie informácií vo viacerých formách v zariadeniach zvukovej a obrazovej techniky. Dokáže spracovávať zvuk pomocou dynamických a efektových procesorov a riadiť komunikáciu medzi MIDI zariadeniami. Vie pracovať s kodérmi zvuku, obrazu a videa a správne ich používať.
 
Stručná osnova predmetu:
Zariadenia na spracovanie zvukových signálov. Mixážny pult. Riadenie dynamického rozsahu zvukových signálov. Zvukové efekty. Syntéza zvuku. Komunikačné rozhranie MIDI. Bezstratové a stratové kódovanie zvuku, obrazu a videa. Audio a video streaming. Kódovanie zvuku MPEG-1 vrstva 3 (MP3). Kódovanie obrazu JPEG. Kódovanie videa MPEG-2 a H.264. Systém DVB-T, DVB-C a DVB-S.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PŘIBILOVÁ, A. -- ARBET, D. Zvuková technika. Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. 196 s. ISBN 978-80-227-4719-6.

Odporúčaná:
Guan, L. et al. Multimedia Image and Video Processing (2nd revised edition). Boca Raton: CRC Press, 2012, 828s, ISBN 978-1439830864.
Havaldar, P., Medioni, G. Multimedia Systems: Algorithms, Standards, and Industry Practices. Boston: Cengage Learning, 2009, 601s, ISBN-10: 1418835943, ISBN-13: 978-1418835941
Levický, D. Multimediálne telekomunikácie. Košice : elfa, 2002, ISBN 80-89066-58-5, 240 s.
Shi, Y.Q., Sun, H. Image and Video Compression for Multimedia Engineering: Fundamentals, Algorithms, and Standards (2nd edition). Boca Raton: CRC Press, 2008. 576 s. ISBN 978-0-8493-7364-0
Vaseghi, S.V.: Multimedia Signal Processing. Theory and Applications in Speech, Music and Communications. Chichester, England : John Wiley & Sons, 2007, ISBN 978-0-470-06201-2, 648 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 46

ABCDEFX
6,5 %19,6 %28,3 %15,2 %30,4 %0 %
Vyučujúci: Ing. Miroslav Hagara, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Kubinec, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Bc. Petr Kolářík dňa 30. 09. 2019.

Typ výstupu: