17. 10. 2019  2:19 Hedviga
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-NSE - Nanoeletronika a supravodičová elektronika (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-NSE
Názov predmetu: Nanoeletronika a supravodičová elektronika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika a fotonika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: test 30 bodov, potrebné je získať minimálne 15 bodov
Záverečné hodnotenie: skúška, 70 bodov
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o princípoch a štruktúrach moderných elektronických a optoelektronických prvkov a obvodov založených na využití kvantovo mechanických javov v štruktúrach nanometrových rozmerov.
Študent získa vedomosti o supravodivosti, vybraných javoch v supravodivých materiáloch, vlastnostiach supravodivých materiálov a možnostiach ich využitia v rôznych prvkoch a systémoch.

 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do nanoelektroniky, rekapitulácia princípov kvantovej mechaniky v polovodičových heteroštruktúrach, metóda prenosových matíc, elektrónové vlnovody, materiály a technológie pre nanoštruktúry, molekulárna zväzková epitaxia, HEMT, HBT, rezonančné tunelovacie štruktúry, optoelektronické heteroštruktúry, feroelektrické pamäte, magnetoelektronika, spinový ventil.
Základy supravodivosti. Fenomenologické teórie supravodivosti. BCS teória. Spoje NIS a SIS. Josephsonove efekty a spoje. SQUID. Supravodičové prvky, štandardy napätia, detektory. Supravodivé materiály a ich technológie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VOVES, J. -- KODEŠ, J. Elektronické součástky nové generace. Praha : Grada Publishing, 1995. 150 s. ISBN 80-7169-142-9.
REDHAMMER, R. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. -- HULÉNYI, L. Elektronické prvky a systémy. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005. 204 s. ISBN 80-227-2340-1.
STUCHLÍKOVÁ, Ľ. -- REDHAMMER, R. -- HULÉNYI, L. Elektronické prvky a obvody [online učebnica]. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. ISBN 978-80-227-3181-2.
BUCKEL, W. -- KLEINER, R. Superconductivity: Fundamentals and Applications. Weinheim : Wiley-VCH, 2004. 461 s. ISBN 3-527-40349-3.
KADIN, A M. Introduction to superconducting circuits. New York : John Wiley & Sons, 1999. 382 s. ISBN 0-471-31432-3.

Odporúčaná:
• J. Greer, A. Korkin, J. Labanowski: Nano and Giga Challenges in Microelectronics, Elsevier, Amsterdam 2003

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 109

ABCDEFX
51,4 %24,8 %16,5 %6,4 %0,9 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Juraj Breza, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Juraj Breza, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: