18. 10. 2019  20:40 Lukáš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-OKS-EN - Optické komunikačné systémy (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-OKS-EN
Názov predmetu: Optické komunikačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika a fotonika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1. + 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie zápočtu aktívnou účasťou na seminárnych a laboratórnych cvičeniach, absolvovanie testu a odovzdanie projektu - 30 bodov.

 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom je naučiť študentov pochopiť vlastnosti moderných komunikačných systémov a metód optickej komunikácie a rozhodnúť o vhodnosti ich použitia pre aplikácie v rôznych typoch sietí. Poslucháči získajú aj praktické skúsenosti s využitím prostriedkov na simulácie ako aj s meraním a použitím komponentov pre OKS.
 
Stručná osnova predmetu:
Rozdelenie a charakterizácia optických komunikačných systémov (OKS). Optické vlákna a káble pre OKS. Prijímače a vysielače pre OKS. Opakovače a optické zosilňovače v OKS. Koherentné a čiste optické OKS. Multiplexovanie kanálov a prepájanie obvodov v OKS. Topológie OKS - LAN, MAN, WAN a GAN. Optické prístupové siete - FTTx. Trendy v rozvoji OKS.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BINH, N. Optical fiber communications systems : Theory and Practice with MATLAB and Simulink Models. New York: Boca Raton: CRC Press, 2010. 534 s. ISBN 978-1-4398-0620-3.
BRILLANT, A. Digital and Analog Fiber Optic Communications for CATV and FTTx Applications. New Jersey: John Wiley & Sons, 2008. 1055 s. ISBN 978-0-8194-6757-7.
YEH, P. -- YARIV, A. Optical Electronics in Modern Communications. Oxford: Oxford University Press, 2007. 836 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 107

ABCDEFX
15,9 %19,6 %25,2 %25,2 %14,1 %0 %
Vyučujúci: Ing. Anton Kuzma, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Ján Šubjak (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. František Uherek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Ziman (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. František Uherek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: