23. 10. 2019  20:15 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-PAO - Počítačová analýza obvodov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-PAO
Názov predmetu: Počítačová analýza obvodov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika a fotonika - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie sa riadi schváleným skúšobným poriadkom FEI STU, podmienkou účasti na skúške je získanie zápočtu s minimálnym hodnotením 17 bodov z 30, podmienkou úspešného absolvovania skúšky je získanie minimálne 39 bodov zo 70.
Hodnotenie z predmetu:
Zápočet: povinná účasť na cvičeniach, elaboráty + aktivita 15%, test 15%,
Skúška: úspešné absolvovanie skúšky 70%
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie a bude ovládať metódy simulácie, analýzy, modelovania
a optimalizácie elektronických obvodov a prvkov, ako jeden z prostriedkov
návrhu obvodov. Bude vedieť využívať simuláciu na úrovni elektrickej a logickej
schémy, ako aj tvorbu a využitie modelov obvodových prvkov.
Študent získa praktické skúsenosti z používania moderných programových prostriedkov (PSPICE, HSPICE, SMASH, Saber, Agilent ADS, Agilent ICCAP, Cadence )
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základy a rozdelenie simulátorov pre analýzu elektronických obvodov. Analýzy v jednosmernej, frekvenčnej a časovej oblasti. Nezávislé zdroje.
2. Viacnásobné analýzy, výstupy analýz. Riadené zdroje. Vyšetrovanie zisku otvorenej slučky spätnej väzby.
3. Linearizované, malosignálové modely. Modelovanie elektronických prvkov, príkazy a použitie. Modely pasívnych prvkov.
4. Veľkosignálová analýza a modely vo frekvenčnčj a časovej oblasti, Harmonic Balance simulátory.
5. Opisné modelovanie, funkčné bloky, podobvody, príklady.
6. Izomorfná analógia fyzikálnych sústav, modelovanie senzorov, aktuátorov. Zmiešané simulátory (mixed signal, mixed domain, mixed language), Compact Modeling, Verilog-A.
7. Modelovane vlastností PN priechodu, modely polovodičovej diódy,Použitie modelov diódy.
8. Modelovanie bipolárneho tranzistora (BT)
9. Ebers-Mollov, Gummel-Poonov model BT, určenie základných parametrov
10. Modely tranzistorov riadených poľom, J-FET, MOSFET
11. Určenie zákl. parametrov modelov J-FET, MOSFET. Operačné zosilnovače
12. Optimalizácia, metódy a použitie. Nastavenie a riadiace príkazy simulátorov
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
1.Tuinenga, P., W.: SPICE: A Guide to Circuit Simulation and Analysis Using PSPICE, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1995.
2.Kenneth S. Kundert: The Designer's Guide to SPICE and Spectre, 1995, ISBN 0-7923-9571-9, Library of Congress Call Number TK7867 .K79 1995
3. Antognetti, P., Massobrio, G.: Semiconductor Device Modeling with Spice. McGraw-Hill, New York 1988, 389p.
4.FitzPatrick, Miller: Analog Behavioral Modeling with the Verilog-A Language ISBN-10: 0792380444 | ISBN-13: 978-0792380443
5.CADENCE, M O. Pspice Reference Guide, Cadence. [online]. 1998. URL: http://www.electronics-lab.com/downloads/schematic/013/tutorial/PSPCREF.pdf.
6.MASSOBRIO, G. -- ANTOGNETTI, P. Antognetti, P., Massobrio, G.: Semiconductor Device Modeling with Spice. McGraw-Hill, New York 1988, 389p. [online]. 1988. URL: http://books.google.com/books?vid=ISBN0071349553&id= 5IBYU9xrGaIC&printsec =toc&dq=antognetti+massobrio&sig= kGjDm4x_rdcgA0xwnq4vIdvl7p8#PPP1,M1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo český jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
nie sú
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 122

ABCDEFX
14,8 %19,7 %15,6 %27,0 %16,4 %6,5 %
Vyučujúci: doc. Ing. Martin Tomáška, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Martin Tomáška, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: