Dec 9, 2019   8:43 a.m. Izabela
Academic information system

Course syllabus I-RST - Rádiokomunikačné systémy a trasy (FEI - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-RST
Názov predmetu: Rádiokomunikačné systémy a trasy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika a fotonika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktivita na laboratórnych cvičeniach a spracovanie referátov + písomný test počas semestra - 30 bodov. Záverečná písomná skúška - 70 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Úspešným absolvovaním predmetu študent získa teoretické ako aj praktické znalosti z oblasti šírenia elmag. vĺn, antén ako aj moderných digitálnych bezdrôtových komunikačných systémov, mobilných komunikačných sietí a tiež navigačných systémov. Absolvent sa prakticky naučí používať moderné vysokofrekvenčné meracie prístroje, ako napr. spektrálne analyzátory, RF generátory a analyzátory digitálnych modulácií a pod.
 
Stručná osnova predmetu:
Spektrum rádiových vĺn a jeho správa, šírenie elmag. vĺn v blízkosti zemského povrchu, v ionosfére a v troposfére, elektrické parametre a smerové vlastnosti antén, lineárne a plošné antény, sústavy antén, diverzitný príjem, miera množstva prenesenej informácie, entropia, zdrojové kódovanie, redundancia dát, kanálové kódovanie, samoopravné kódy, interleaving, digitálne modulácie, lokálne bezdrôtové komunikačné siete - WiFi, Bluetooth, ZigBee, mobilné komunikačné siete - GSM, UMTS, LTE, softvérovo definované radio - SDR, globálne systémy satelitnej navigácie - GPS, Galileo.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Balanis,C.A.: Antenna Theory. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997
Farkaš, P.: Kódovanie a modulácie. FEI STU, Bratislava 1993
Hanus, S.: Bezdrátové a mobilní komunikace. FEKT VUT, Brno, 2003, ISBN 80-214-1833-8.
Haykin, S. Moher, M.: Modern Wireless Communications. New Jersey: Pearson Education, 2005, ISBN 0-13-022472-3
Redl S.M., Weber M.K., Oliphant M.W.: An Introduction to GSM. Artech House Publishers, 1995, ISBN 0-89006-785-6
Smith, D. R.: Digital transmission systems. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003, ISBN 1-020-7587-1
Vavra, Š., Turán, J.: Antény a šírenie elektromagnetických vĺn. ALFA, Bratislava, 1989
WCDMA for UMTS : Radio Access For Third Generation Mobile Communications. Chichester: John Wiley & Sons, 2000, ISBN 0-471-72051-8

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 79

ABCDEFX
17,7 %10,1 %25,3 %34,2 %11,4 %1,3 %
Vyučujúci: Ing. Elena Cocherová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Vladimír Štofanik, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Type of output: