14. 10. 2019  3:40 Boris
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-SMIK - Senzorové mikrosystémy (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-SMIK
Názov predmetu: Senzorové mikrosystémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika a fotonika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie zápočtu aktívnou účasťou na laboratórnych cvičeniach a seminároch, absolvovanie písomného testu počas semestra a vypracovanie referátov z laboratórnych cvičení.
 
Výsledky vzdelávania:
Úspešným absolvovaním predmetu si študent prehĺbi vedomosti o základných fyzikálnych princípoch mikrosenzorov a mikroaktuátorov, získa znalosti o nových vývojových trendoch a aplikáciách v mikrosystémovej technike ako aj vedomosti o metodických postupoch pri návrhu, konštrukcii a vlastnostiach senzorových mikrosystémov s dôrazom na ich miniaturizáciu a integráciu.
 
Stručná osnova predmetu:
História a paralely s mikroelektronikou. Motivácie na prechod od mikrokomponentov k senzorovým mikrosystémom a MEMS prvkom. Návrhové požiadavky, parametre a špecifiká mikosenzorov a mikroaktuátorov. Moderné trendy vo vývoji senzorových mikrosystémov: inteligentné materiály, štruktúry a technológie. Mikrosystémy na snímanie tlaku, zrýchlenia, polohy a smeru pohybu, rýchlosti pohybu a prúdenia, prietoku a infračerveného žiarenia. Senzorové mikrosystémy pre automobily a zabezpečovaciu techniku – vybrané príklady aplikácií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOTOVÝ, I. Základné procesy mikroelektroniky. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010. ISBN 978-80-227-3301-4.
HOTOVÝ, I. Základné procesy mikrotechniky.  [online]. 2010. URL: http://www,stuba.sk.

Odporúčaná:
Julian W. Gardner, Vijay K. Varadan,Osama O. Awadelkarim: Microsensors, MEMS and Smart Devices, John Wiley  Sons Ltd. 2001, ISBN 0-471-86109X, p. 503.
Miroslav Husák: Mikrosenzory a mikroaktuátory, Academia 2008, ISBN 978-80-200-1478-8, p.540.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 69

ABCDEFX
13,0 %17,4 %23,2 %18,8 %27,6 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Pavol Nemec (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Predanocy, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
RNDr. Vlastimil Řeháček, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Hotový, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: