12. 12. 2019  6:22 Otília
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-TMEDT - Telemedicínska technika (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-TMEDT
Názov predmetu: Telemedicínska technika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: elektronika a fotonika - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Získanie zápočtu aktívnou účasťou na seminárnych a laboratórnych cvičeniach, priebežné hodnotenie (30 bodov). Absolvovanie záverečnej skúšky (70 bodov).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne poznatky o rôznych moderných telemedicínskych systémoch a zariadeniach a oboznámi sa s návrhom a vývojom inteligentných snímačov, elektronických obvodov pre spracovanie biosignálov. Taktiež sa oboznámi s mobilnými a internetovými aplikáciami v telemedicíne, bezdrôtovým prenosom údajov a jeho využitím v telemedicínskej diagnostike, terapii a v opatrovateľstve. Získa prehľad o telemedicínskych službách a informačných systémoch v zdravotníctve.
 
Stručná osnova predmetu:
Informačné a komunikačné technológie v zdravotníctve. Bezdrôtové senzorové siete (BAN), štandardy v oblasti telemedicíny. Nemocničné informačné systémy (NIS). Telemedicínske služby. Snímanie a prenos biologických/biomedicínskych signálov a údajov v telemedicíne. Telerádiológia – vznik, spracovanie a prenos signálov v tomografických zobrazovacích zariadeniach CT, MRI. Telemetrické zariadenia, diaľková diagnostika. Snímače a inteligentných senzory, pulzová oximetria, glukózové senzory, holterovské snímanie. Spracovanie biomedicínskych signálov pre medicínsku diagnostiku. Metódy spracovania a analýzy biologických signálov a obrazov pre telemedicínske aplikácie, detekcia vitálnych funkcií. Biotelemetrické snímače, diaľkový monitoring implantovateľných zariadení. Mobilné a internetové aplikácie v telemedicíne, bezdrôtový prenos údajov a jeho využitie v telemedicínskej diagnostike.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Amir Hajjam El Hassani: eHealth and Remote Monitoring, ISBN 978-953-51-0734-7, 136 pages, Publisher: InTech, Chapters published September 12, 2012
Georgi Graschew, Stefan Rakowsky: Telemedicine Techniques and Applications, ISBN 978-953-307-354-5, 514 pages, Publisher: InTech, Chapters published June 20, 2011
Georgi Graschew, Theo A. Roelofs: Advances in Telemedicine: Technologies, Enabling Factors and Scenarios, ISBN 978-953-307-159-6, 412 pages, Publisher: InTech, Chapters published March 16, 2011
Ramesh Madhavan, Shahram Khalid: Telemedicine, ISBN 978-953-51-1211-2, 238 pages, Publisher: InTech, Chapters published December 13, 2013

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 92

ABCDEFX
15,2 %18,5 %27,2 %28,3 %10,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Elena Cocherová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Jozef Púčik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Erik Vavrinský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 13. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 13. 05. 2019.

Typ výstupu: