26. 1. 2020  3:06 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-EXPM - Experimentálne metódy (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-EXPM
Názov predmetu: Experimentálne metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: jadrové a fyzikálne inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na laboratórnych prácach, odovzdanie protokolov – celkový počet bodov 40
Záverečná skúška – celkový počet bodov 60
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie teoretických vedomostí o pokročilých diagnostických metódach na báze atomárnych a jadrovo-fyzikálnych procesov. Absolvovaním predmetu študent zvládne teoretické základy a získa experimentálne zručnosti pri využívaní sofistikovaných metód analýzy materiálov, ktoré poskytujú informácie na atomárnej, resp. jadrovej úrovni.
 
Stručná osnova predmetu:
Gama spektrometria.
Neutrónová aktivačná analýza.
Neutrónová difrakcia.
Elektrón-pozitrónová anihilačná spektroskopia.
Diagnostika pomocou iónových zväzkov: RBS, kanálovanie
Diagnostika pomocou iónových zväzkov: PIXE, PIGE.
Diagnostika pomocou iónových zväzkov: ERDA, NRA.
Mössbauerova spektrometria: princíp metódy, experimentálne techniky.
Mössbauerova spektrometria: hyperjemné interakcie, vonkajšie magnetické polia.
Jadrové rezonancie pomocou synchrotrónového žiarenia.
Rtg. fluorescenčná mikrospektrometria.
AFM, MFM.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GÜTLICH, P. -- BILL, E. -- TRAUTWEIN, A X. Mössbauer spectroscopy and Transition Metal Chemistry: Fundamentals and Applications. Berlin : Springer Verlag, 2011. 568 s. ISBN 978-3-540-88427-9.
KNOLL, G F. Radiation Detection and Measurement. New York : John Wiley & Sons, Inc., 2010. 830 s. ISBN 978-0-470-13148-0.
LEO, W R. Techniques for nuclear and particle physics experiment: A how-to approach. Berlin : Springer Verlag, 1994. 378 s. ISBN 3-540-57280-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 57

ABCDEFX
26,3 %29,8 %19,3 %15,8 %8,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Július Dekan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Milan Pavúk, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Petriska, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Sedlačková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Branislav Stríbrnský (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 14. 05. 2019.

Typ výstupu: