18. 10. 2019  12:55 Lukáš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I-MAT - Matematika (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-MAT
Názov predmetu: Matematika
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: jadrové a fyzikálne inžinierstvo - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra je možné získať 30 bodov (písomná previerka 20 bodov a riešenie zadaných úloh 10 bodov) . Na získanie zápočtu je potrebných 15 bodov. Body získané počas semestra sa započítavajú do celkového hodnotenia. Po skončení semestra bude písomná skúška, maximálny počet bodov 70. Súčet bodov zo semestra a skúšky určuje hodnotenie podľa čl.16 študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom tohto predmetu je oboznámiť oznámiť študentov so základmi pravdepodobnosti, matematickej štatistiky a zvládnutie štatistických procedúr.
 
Stručná osnova predmetu:
Náhodné udalosti, pravdepodobnostné miery a ich základné vlastnosti. Podmienená pravdepodobnosť, veta o úplnej pravdepodobnosti, Bayesova veta. Náhodná premenná. Transformácia náhodnej premennej. Rozdelenie pravdepodobnosti náhodnej premennej. Základné charakteristiky náhodných premenných (momenty náhodných premenných). Typy pravdepodobnostných rozdelení (rovnomerné, binomické, hypergeometrické, Poissonovo, rovnomerné spojité, normálne, exponenciálne). Pravdepodobnostné rozdelenia odvodené z normálneho pravdepodobnostného rozdelenia. Limitné vety: konvergencia náhodných premenných, zákon veľkých čísel, centrálne limitné vety. Použitie limitných viet. Náhodný vektor. Nezávislosť náhodných premenných, združené rozdelenie pravdepodobnosti, kovariančná a korelačná matica a ich základné vlastnosti.
Popisná štatistika, triedenie štatistických údajov. Náhodný výber, výberové charakteristiky. Základné charakteristiky realizácie náhodného výberu. Intervalové odhady pre náhodný výber z normálneho rozdelenia. Testovania štatistických hypotéz. Chyby prvého a druhého druhu pri testovaní štatistických hypotéz. Testovanie hypotéz: parametrické testy (parametre normálneho rozdelenia), neparametrické testy (testy dobrej zhody, poradové testy), dvoj-výberové párové a nepárové testy, F-test, testy náhodnosti. Lineárne modely. ANOVA.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LIKEŠ, J. -- MACHEK, J. Matematická statistika. Praha : SNTL, 1988. 178 s.
VOLAUF, P. Matematická štatistika: Zbierka príkladov. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 166 s. ISBN 80-227-1523-9.
VOLAUF, P. Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 195 s. ISBN 978-80-227-4144-6.
NÁNÁSIOVÁ, O. -- KOHNOVÁ, S. Štatistika a pravdepodobnosť: Základy matematickej štatistiky a teórie pravdepodobnosti. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2016. 199 s. ISBN 978-80-227-4527-7.
ANDĚL, J. Základy matematické statistiky. Praha : Matfyzpress, 2011. 358 s. ISBN 978-80-7378-162-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 86

ABCDEFX
24,4 %10,5 %19,8 %24,4 %19,8 %1,1 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 5. 2019
Schválil: doc. RNDr. Ľubomír Marko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 14. 05. 2019.

Typ výstupu: