11. 12. 2019  18:05 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-PJE - Prevádzka jadrových elektrární (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-PJE
Názov predmetu: Prevádzka jadrových elektrární
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: jadrové a fyzikálne inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na seminároch a laboratórnych prácach – celkový počet bodov 30
Záverečná skúška – celkový počet bodov 70
 
Výsledky vzdelávania:
Teoretické a praktické znalosti v oblasti Prevádzky JE v rozsahu výuky. Získanie vedomostí a praktických zručností v danej oblasti.
 
Stručná osnova predmetu:
Použitie JE v elektrizačnej sústave, regulácia JE. Vývin a odvod tepla v reaktore. Prevádzka primárneho okruhu. Zmena izotopického zloženia paliva, zmeny koeficientov reaktivity. Hĺbka vyhorenia a reprodukcia paliva. Prevádzka na výkonovom efekte. Základné a havarijné režimy prevádzky. Prevádzka sekundárneho okruhu. Uvádzanie JE do prevádzky. Zabezpečenie kvality. Činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky JE. Systém kontroly a riadenia JE. Metrológia na JE. Kontrola radiačnej situácie v JE. Zapojenie JE do energetického systému.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SLUGEŇ, V. -- LIPKA, J. -- HAŠČÍK, J. -- PAVLOVIČ, M. -- NEČAS, V. Jadrovoenergetické zariadenia 1. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004. 159 s. ISBN 80-227-2101-8.
NOVÁK, S. -- KLÍMA, P. Prevádzka jadrových elektrární. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1991. 317 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 30

ABCDEFX
10,0 %13,3 %20,0 %23,3 %33,4 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Stanislav Sojak, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 14. 05. 2019.

Typ výstupu: