18. 2. 2020  8:11 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-SZJE - Strojné zariadenia jadrových elektrární (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-SZJE
Názov predmetu: Strojné zariadenia jadrových elektrární
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: jadrové a fyzikálne inžinierstvo - inžiniersky (povinne voliteľný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí vypracovať 7 písomných zadaní, z ktorých môže získať 30 bodov. 70 bodov študent môže získať na skúške. Výsledná známka je určená na základe súčtu bodov z cvičení a skúšky, pričom stupnicu definuje Študijný poriadok FEI STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je naučiť študenta základné strojné zariadenia primárneho a sekundárneho okruhu JE. V rámci jednotlivých prednášok budú študenti oboznámení so základnými charakteristikami a konštrukčnými prevedeniami jednotlivých strojných zariadení ako aj ich výhodami a nevýhodami.
 
Stručná osnova predmetu:
Opis základných strojných zariadení primárneho a sekundárneho okruhu. Parogenerátory I – typy, parametre a charakteristiky. Parogenerátory II – konštrukčné prevedenie parogenerátorov, parogenerátor pre VVER440. Kompenzátory objemu – význam, typy, prevedenie, systém dopĺňania primárneho okruhu. Turbíny I – obehy parných turbín, termická a termodynamická účinnosť, typy turbín. Turbíny II – opis jednotlivých častí parných turbín, vnútorná separácia vlhkosti. Vonkajšie separátory a ohrievače napájacej vody – zaradenie v okruhu, význam separátorov, konštrukcia, spôsob výhrevu, konštrukčné prevedenie. Kondenzátory parných turbín a chladiace veže – tlakové pomery, umiestnenie, konštrukčné prevedenie, povrchové a vstrekovacie kondenzátory, spôsob chladenia v chladiacej veži. Čerpadlá I – rozdelenie čerpadiel, Bernoulliho rovnica pre prúdenie, typy odstredivých čerpadiel. Čerpadlá II – čerpadlá používané v energetike, hlavné cirkulačné čerpadlá, napájacie čerpadlá. Ventilátory, kompresory, turbodúchadlá – rozdelenie, typy, konštrukčné prevedenie niektorých cirkulačných turbodúchadiel. Armatúry a potrubia – ich prevedenie, kompenzácia teplotných dilatácií, uzatváracie armatúry primárneho okruhu, hlavné cirkulačné potrubia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RAJČOK, M. Vybrané stroje a zariadenia jadrových elektrární. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 293 s. ISBN 80-227-0053-3.
HEJZLAR, R. Stroje a zařízení jaderných elektráren. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. 166 s. ISBN 80-01-03190-X.
HEJZLAR, R. Stroje a zařízení jaderných elektráren. Díl. 1. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2000. 166 s. ISBN 80-01-02133-5.
HEJZLAR, R. Stroje a zařízení jaderných elektráren. Díl. 2. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2000. 211 s. ISBN 80-01-02134-3.
TODREAS, N E. -- KAZIMI, M S. Nuclear systems 1: Thermal Hydraulic Fundamentals. Levittown : Taylor & Francis, 1989. 705 s. ISBN 1-56032-051-6.
TODREAS, N E. -- KAZIMI, M S. Nuclear systems 2: Elements of Thermal hydraulic Design. Levittown : Taylor & Francis, 1989. 506 s. ISBN 1-56032-079-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 32

ABCDEFX
15,6 %53,1 %15,6 %12,5 %3,2 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 14. 05. 2019.

Typ výstupu: