25. 1. 2020  23:27 Gejza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ASS_I - Architektúra softvérových systémov (FIIT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: ASS_I
Názov predmetu: Architektúra softvérových systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: inteligentné softvérové systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
inteligentné softvérové systémy (konverzný) - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Zápočet - minimálne 56% počas semestra zo 40 bodov:
- aktivita na cvičeniach a odovzdanie vo všetkých etapách a obhajoba praktického projektu
(min. 56% z 20 bodov)
- priebežný test (alebo testy), min. 56% z 20 bodov.

Záverečný test: minimálne 56% zo 60 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Poskytnutie hlbších vedomostí z oblasti architektúr softvérových systémov. Študent bude schopný identifikovať architektonický štýl a architektonické vzory existujúceho systému alebo navrhnúť nový na najvyššej abstraktnej úrovni.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Softvérové inžinierstvo a softvérové štandardy.
2. Architektonické štýly.
3. Distribuované architektúry, CORBA, SOA.
4. Architektonické vzory, POSA.
5. Znovupoužitie. Prototypovanie.
6. Právne a etické aspekty.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BUSCHMANN, F. -- HENNEY, K. -- SCHMIDT, D. Pattern-oriented software architecture: a pattern language for distributed computing, vol. 4. New York : John Wiley & Sons, 2007.
SHAW, M L. -- GARLAN, D. Software architecture: Perspectives on an emerging discipline. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1996. 242 s. ISBN 0-13-182957-2.
SOMMERVILLE, I. Software engineering. Harlow : Pearson Education Limited, 2004. 759 s. ISBN 0-321-21026-3.

Odporúčaná:
ŠEŠERA, Ľ. -- MIČOVSKÝ, A. -- ČERVEŇ, J. Architektúra softvérových systémov. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 177 s. ISBN 80-227-1358-9.
ŠEŠERA, Ľ. -- GREC, P. -- NÁVRAT, P. Architektúra softvérových systémov: Architektúra internetových systémov a architektúra orientovaná na služby. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011. 385 s. ISBN 978-80-227-3546-9.
GAMMA, E. et al.: Design Patterns - Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1995.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1044

ABCDEFX
12,8 %20,1 %31,3 %19,3 %11,3 %5,2 %
Vyučujúci: Ing. Miroslav Blšták, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Čegiň (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Dominika Hošková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Karol Rástočný, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 9. 2019
Schválil: doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 16. 09. 2019.

Typ výstupu: