24. 1. 2020  11:52 Timotej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu MTS_I - Manažment v tvorbe softvéru (FIIT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: MTS_I
Názov predmetu: Manažment v tvorbe softvéru
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: inteligentné softvérové systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
inteligentné softvérové systémy (konverzný) - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra treba splniť nasledovné povinnosti:
1. Návrh projektu startupového typu (max. 15 bodov).
2. Metodika (max. 15 bodov).
3. Aplikácia poznatkov o riadení v tímovom projekte (max. 10 bodov).

Podmienky absolvovania predmetu (získania kreditov za predmet):
1. získanie aspoň 50% priebežného hodnotenia, tj. min. 20 bodov (podmienka získania zápočtu).
2. získanie aspoň 56% celkového hodnotenia, tj. min. 56 bodov.

Udelenie finálnej známky podľa platnej stupnice:
A - min. 92 bodov, B - min. 83 bodov, C - min. 74 bodov, D - min. 65 bodov, E - min. 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti z oblasti manažmentu v softvérovom inžinierstve. Zahŕňa znalosti, techniky a prostriedky nevyhnutné pri riadení projektov. Uvedomiť si vzťahy medzi softvérovým systémom a praxou v kontexte IT cieľov a stratégií spoločnosti. Vedieť opísať metódy vývoja softvérových systémov v tímoch, plánovanie vývoja, manažment rizík, manažment zmeny. Vedieť analyzovať a vyjadrovať sa k otázkam spojeným s kvalitou sofvérového systému spolu so softvérovými metrikami a štandardami.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do manažmentu softvérových projektov: životný cyklus tvorby softvéru. Oblasti manažmentu, procesy, typy.
2. Inicializácia a ukončenie softvérového projektu.
3. Plánovanie softvérového projektu.
4. Odhad zdrojov pri vývoji softvérového a informačného systému. Meranie a hodnotenie softvéru: problémy, metódy, metriky.
5. Manažment rizík v softvérovom projekte.
6. Riadenie a vykonávanie projektu. Manažment zmien.
7. Manažment kvality: štandardy, plány, metriky.
8. Manažment ľudských zdrojov v softvérovom projekte.
9. Zlepšovanie softvérového procesu: modely zlepšovania procesov (CMMI, ISO 9001:2000, ISO/IEC 90003).
10. Manažment komunikácie v softvérovom projekte. Kancelária projektového manažmentu.
11. Špecifiká manažmentu rôznych typov softvérového projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Softvérové inžinierstvo: Princípy a manažment. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 220 s. ISBN 80-227-1322-8.
DUNCAN, W. A guide to the Project Management Body of Knowledge.  [online]. 1996. URL: http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/msi-slov/reporty/pmbok.pdf.
INSTITUTE, P M. A Guide to the Project Management Body of Knowledge: Pmbok Guide. PMI: Project Management Inst; 4 Original edition , 2008. 459 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 405

ABCDEFX
2,7 %10,6 %29,4 %33,3 %18,0 %6,0 %
Vyučujúci: Ing. Fedor Lehocki, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jakub Šimko, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Marián Šimko, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Marián Šimko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 15. 05. 2019.

Typ výstupu: