19. 1. 2020  3:06 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TP1_I - Tímový projekt I (FIIT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: TP1_I
Názov predmetu: Tímový projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 7
 
Odporúčaný semester/trimester: informačná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 1. semester
inteligentné softvérové systémy - inžiniersky (povinný), 1. semester
inteligentné softvérové systémy (konverzný) - inžiniersky (povinný), 3. semester
internetové technológie - inžiniersky (povinný), 1. semester
internetové technológie (konverzný) - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
vyhodnotenie ponuky, špecifikácia, návrh a prototyp, výsledný produkt
 
Výsledky vzdelávania:
Príprava študentov pre tímovú prácu na projektoch väčšieho rozsahu. Vedieť pracovať v tíme, preukázať schopnosti dorozumieť sa, rozdeliť si úlohy, vytvoriť produkt (jeho časť) zrozumiteľnú a modifikovateľnú pre ostatných. Preukázaním týchto schopností je vytvorenie integrovaného produktu -- výsledku riešenia projektu, ktorý spĺňa požiadavky zadania.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Ponuka: vytvorenie a nahlásenie tímov, zverejnenie tém a požiadaviek na vypracovanie ponuky, spracovanie ponuky, odovzdanie ponúk, vyhodnotenie ponúk.
2.Rozdelenie úloh, vytvorenie plánu projektu na celú dobu riešenia a na semester, analýza problému (špecifikácia požiadaviek, štúdium problematiky).
3.Analýza problému, hrubý návrh riešenia.
4.Posudzovanie špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu.
5.Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí.
6.Implementácia prototypu vybraných častí, používateľská prezentácia prototypu.

http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/tp-slov/index.html
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.
DAWSON, C W. The essence of computing projects a student´s guide. Harlow : Prentice Hall, 2000. 176 s. ISBN 0-13-021972-X.
HUMPHREY, W S. Managing technical poeple: Inovation, teamwork, and the software process. Reading : Addison-Wesley, 1997. 326 s. ISBN 0-201-54597-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 674

ABCDEFX
34,1 %34,9 %20,9 %7,3 %0,6 %2,2 %
Vyučujúci: Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Miroslav Blšták, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Kamil Burda (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Jaroslav Erdelyi (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Gašpar (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Kapec, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Kristián Košťál (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Eduard Kuric, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Miroslav Laco (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Lang, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Marek Lóderer (cvičiaci) - slovenský jazyk
Branislav Pecher (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Miroslav Rác (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Karol Rástočný, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Ivan Srba, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Martin Tamajka (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Trúchly, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Michal Valiček (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Vincúr (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 15. 05. 2019.

Typ výstupu: