9. 12. 2019  19:13 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-BTSSS - Bezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služieb (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-BTSSS
Názov predmetu: Bezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služieb
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: multimediálne informačné a komunikačné technológie - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet, skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet sa zaoberá prehľadom kryptografických systémov, sieťovou bezpečnosťou, bezpečnostnými protokolmi, bezpečnosťou počítačových sietí a informačných systémov, bezpečnosťou sietí NGN, sietí IMS, A-IMS a cloud computingu, bezpečnosťou bezdrôtových sietí, bezpečnosťou mobilných sietí, bezpečnosťou sietí MANET a VANET a bezpečnosťou služieb a aplikácií.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy bezpečnosti, kryptografické systémy
2. Sieťová bezpečnosť (firewally, DMZ, IDPS, VPN, Honeypoty)
3. Bezpečnostné protokoly (IPSec, SSH), riadenie prístupu
4. Bezpečnosť počítačových sietí, bezpečnosť informačných systémov
5. Bezpečnosť sietí NGN
6. Bezpečnosť sietí IMS a A-IMS
7. Bezpečnosť cloud computingu
8. Bezpečnosť bezdrôtových sietí Wi-Fi, Bluetooth a WiMAX
9. Bezpečnosť bezdrôtových sietí ZigBee a Z-wave
10. Bezpečnosť mobilných sietí GSM, UMTS a LTE
11. Bezpečnosť sietí MANET VANET
12. Bezpečnosť služieb a aplikácií, bezpečnosť webu.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ORGOŇ, M. Bezpečnosť sietí budúcich generácií. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 224 s. ISBN 978-80-227-3708-1.
LEVICKÝ, D. Kryptografia v informačnej a sieťovej bezpečnosti. Košice : Elfa, 2010. 286 s. ISBN 978-80-8086-163-6.
LEVICKÝ, D. Kryptografia v informačnej bezpečnosti. Košice : Elfa, 2005. 266 s. ISBN 80-8086-022-X.
LEKKAS, P. -- NICHOLS, R. Wireless Security Models. London: The McGraw-Hill Companies, Inc., 2002. ISBN 0-07-138038-8.
LEKKAS, P. -- NICHOLS, R. Wireless Security Models, Threats, and Solutions. London: The McGraw-Hill Companies, Inc., , 2002. ISBN 0-07-138038-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 39

ABCDEFX
71,8 %15,4 %12,8 %0 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 15. 05. 2019.

Typ výstupu: