11. 7. 2020  5:46 Milota
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-ADRIA - Adaptívne riadenie (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
I-ADRIA
Názov predmetu:
Adaptívne riadenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov:
7
 
Odporúčaný semester/trimester:
robotika a kybernetika - inžiniersky (povinný), 2. semester
robotika a kybernetika - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra je možné získať 60 bodov, pričom pre získanie zápočtu je potrebných 33,6 bodu.
(a) písomka v čase 7. prednášky - 20 bodov
(b) krátke písomky na cvičeniach - 15 bodov
(c) priebežná práca na cvičeniach - 15 bodov
(d) Vypracovanie zadania (referát) - 10 bodov
Je potrebná účasť na záverečnej písomnej skúške, kde je možné získať max. 40 bodov. Celkový počet bodov je 100 bodov. Výsledné hodnotenie predmetu je podľa platnej klasifikačnej stupnice uvedenej v študijnom poriadku.
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti po absolvovaní predmetu získajú vedomosti o najvýznamnejších metódach a algoritmoch používaných v oblasti adaptívneho riadenia procesov. Absolventi predmetu získajú vedomosti týkajúce sa odvodenia a analýzy vlastností vybraných algoritmov priameho adaptívneho riadenia a nepriameho adaptívneho riadenia. Získajú poznatky o základných princípoch vybraných heuristických adaptívnych regulátorov, komerčných adaptívnych regulátorov, a princípoch využitia adaptácie pri fuzzy riadiacich systémoch.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod
a. Stručný prehľad Adaptívneho riadenia
b. Úvodné pojmy
c. Adaptívna stabilizácia
2. Adaptívne riadenie s referenčným modelom
a. MRAC (Model Reference Adaptive Control) -- gradientný
b. MRAC -- stavový
c. MRAC -- vstupno-výstupný
3. Samonastavujúci sa regulátor
a. Identifikácia parametrov lineárneho modelu
b. Metóda rozmiestnovania pólov
4. Iné typy adaptívnych regulátorov
a. Heuristické adaptívne regulátory
b. Komercné adaptívne regulátory
c. Fuzzy adaptívne riadenie
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 290

A
B
C
D
E
FX
17,2 %
10,3 %
14,8 %
21,0 %
26,2 %
10,5 %
Vyučujúci:
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Marián Tárník, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 15. 05. 2019.

Typ výstupu: