10. 8. 2020  20:31 Vavrinec
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-MSS - Meranie a spracovanie signálov (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu:
I-MSS
Názov predmetu: Meranie a spracovanie signálov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester:
robotika a kybernetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
robotika a kybernetika - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 15 bodov. Za prípravu na cvičenia, spracovanie výsledkov týchto cvičení a odovzdanie prác získa študent maximálne 30 bodov. Študent je povinný absolvovať všetky cvičenia. Za skúšku môže študent získať maximálne 55 bodov. Maximálne bodové hodnotenie za celý predmet je 100 bodov. Konečné hodnotenie študenta známkou je dané aktuálnym študijným poriadkom.
 
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa prehľad o technológiách a postupoch zberu dát a spracovania nameraných údajov. Teoreticky aj prakticky sa oboznámi s rôznymi koncepciami meracích prístrojov a systémov a nadobudne schopnosť vybrať vhodnú koncepciu pre konkrétne použitie. Naučí sa, ako pristupovať k zberu dát v komplexných systémoch a ako vyhodnocovať dôležité parametre. Zorientuje sa v možnostiach softvérov určených pre oblasť merania. Bude schopný navrhnúť systém pre záznam nameraných údajov v PC s využitím meracích kariet alebo externých laboratórnych prístrojov. Dokáže efektívne vytvoriť aj samostatne pracujúci priemyselný merací systém. Spozná technológie umožňujúce distribúciu nameraných údajov.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy merania, model merania. Vyhodnocovanie meraní, chyby a neistoty merania. Meracie prístroje (multimeter, osciloskop, atď.), ich vlastnosti. Číslicové meranie, meracie karty. Komunikácia meracích prístrojov, rozhrania, programovanie prístrojov. Softvérové prostriedky merania, virtuálny merací prístroj. Automatizované meracie systémy. Metódy spracovania nameraných údajov. Využitie mikropočítačov a signálových procesorov v meraní. Spracovanie signálov v reálnom čase. Koncepcia merania pomocou vstavaných (embedded) systémov. Spájanie senzorov, senzorové siete. Distribuované merania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAASZ, V. -- SEDLÁČEK, M. Elektrická měření: Přístroje a metody. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2005. 327 s. ISBN 80-01-02731-7.
PLACKO, D. : Fundamentals of Instrumentation and Measurement. London: ISTE Ltd London, 2007. 555 s. ISBN 978-1-905209-39-2.
VLACH, J. -- HAVLÍČEK, J. -- VLACH, M. Začíname s LabVIEW. Praha : BEN - technická literatura, 2008. 248 s. ISBN 978-80-7300-245-9.
MATOUŠEK, D. -- BRTNÍK, B. Algoritmy číslicového zpracování signálů. Praha: BEN-Technická literatura, 2011. 126 s. ISBN 978-80-7300-400-2.

Odporúčaná:
REGTIEN, P, et al. Measurement science for engineers. Elsevier, 2004.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Kapacita jednotlivých cvičení je obmedzená na 10 ľudí.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 111

AB
C
D
E
FX
9,9 %
9,0 %
14,4 %
21,6 %
36,9 %
8,2 %
Vyučujúci: doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Hallon, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
15. 5. 2019
Schválil:
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 15. 05. 2019.

Typ výstupu: