19. 1. 2020  6:40 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu I-RNS - Riadenie nelineárnych systémov (FEI - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: I-RNS
Názov predmetu: Riadenie nelineárnych systémov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
2 hod. týždenne (dištančná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: robotika a kybernetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
robotika a kybernetika - inžiniersky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Základné pojmy. Typy nelinearít. Nelineárne dynamické systémy. Rovnovážne stavy nelineárnych systémov. Nelineárne riadenie vo fázovej rovine. Metóda harmonickej rovnováhy. Výpočet ekvivalentných prenosových funkcií. Analýza stability nelineárnych systémov so spojitou nelinearitou. Stabilita nelineárnych systémov so spojitou nelinearitou. Návrh nelineárneho riadenia metódou analytického konštruovania. Spätnoväzbová linearizácia.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy. Typy nelinearít.
2. Nelineárne dynamické systémy. Rovnovážne stavy nelineárnych systémov.
3. Nelineárne riadenie vo fázovej rovine. Metóda harmonickej rovnováhy.
4. Výpočet ekvivalentných prenosových funkcií. Analýza stability nelineárnych systémov so spojitou nelinearitou.
5. Stabilita nelineárnych systémov so spojitou nelinearitou.
6. Návrh nelineárneho riadenia metódou analytického konštruovania.
7. Spätnoväzbová linearizácia.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Kotek,Z.-Kubík,S.-Razim,M.: Nelineární dynamické systémy. Praha, 1973
Slotine,J.F.-Li,W.: Applied Nonlinear Control. Prentice Hall, 1991
Vukic,Z.: Nonlinear Control Systems. CRC Press, 2003

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 85

ABCDEFX
22,4 %9,4 %21,2 %15,3 %27,1 %4,6 %
Vyučujúci: Ing. Martin Ernek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ján Kardoš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 15. 05. 2019.

Typ výstupu: