10. 12. 2019  1:24 Radúz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu KSS_I - Komunikačné služby a siete (FIIT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: KSS_I
Názov predmetu: Komunikačné služby a siete
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou pre absolvovanie predmetu je absolvovať záverečný test a vypracovať projekt a úlohy
zo sieťovej komunikácie. Na hodnotenie A je potrebné získať aspoň 92 bodv, na hodnotenie B získať aspoň 83 bodv, na hodnotenie C získať aspoň 74 bodov, na hodnotenie D získať aspoň 65 bodov, na hodnotenie E získať aspoň 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Získať vedomosti o bezpečnostných službách v sieťach najmä na sieťovej vrstve, o službách zabezpečenia kvality sieťovej premávky, o sieťovom manažmente a výkonnosti transportných protokolov. Získať zručnosti v konfigurovaní sieťových uzlov pre mnohé služby, napr. IPsec, NAT, QoS správu radov, sieťový manažment.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Sieťová bezpečnosť, bezpečnostná architektúra a vrstvové sieťové modely.
2. Bezpečnostné brány, sieťová bezpečnosť na IP vrstve, IPsec, NAT.
3. Komunikačné služby, QoS, QoS nad IP.
4. QoS nástroje. Označovanie a klasifikácia tokov, správa radov, plánovanie.
5. QoS architektúry, Intserv, Diffserv, MPLS.
6. Transportné protokoly,výkonostné problémy v rýchlych sieťach. Výkonnosť TCP protokolov, riadenie zahltenia, QoS a TCP.
7. Systémy správy sietí - modely a základné funkcie správy. SNMP protokoly, porovnanie rôznych verzií.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Brno : Computer Press, 2006. 430 s. ISBN 80-251-1278-0.
DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP. Bezpečnost. Praha : Computer Press, 2001. 571 s. ISBN 80-7226-849-X.
DOSTÁLEK, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha : Computer Press, 2003. 571 s. ISBN 80-7226-849-X.
TANENBAUM, A S. Computer networks. Upper Saddle River : Pearson Education Limited, 2003. 891 s. ISBN 0-13-038488-7.

Odporúčaná:
Stallings, W.: SNMP, SNMPv2 and RMON. Practical Network Management. Adison-Wesley Publishing Company, 1996.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 513

ABCDEFX
5,7 %10,1 %21,6 %23,6 %30,0 %9,0 %
Vyučujúci: Ing. Peter Trúchly, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2019
Schválil: Ing. Peter Trúchly, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 15. 05. 2019.

Typ výstupu: