29. 1. 2020  17:47 Gašpar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SJ_I - Softvérové jazyky (FIIT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: SJ_I
Názov predmetu: Softvérové jazyky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky na získanie kreditov
- vypracovanie a odovzdanie všetkých požadovaných zadaní a projektov
- získanie minimálne 25 bodov zo:
o malé testy na cvičeniach (10%/bodov výslednej známky)
o priemežný test (15%/bodov výslednej známky)
o semestrálny projekt (20%/bodov výslednej známky)
- skúška 55%/bodov

A : 92 až 100 %
B : 83 – 91 %
C : 74 – 82 %
D : 65 – 73 %
E : 56 – 64 %
FX : 0 – 55 %

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti o funkciách a štruktúre prekladačov. Vie navrhnúť a implementovať lexikálny, syntaktický a sémantický analyzátor. Dokáže vytvoriť preklad do vnútorného jazyka a má znalosti o generátore cieľového kódu a spracovaní chýb.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Charakterizácia predmetu
2. Prekladač, jeho funkcia a štruktúra
3. Preklad a jeho špecifikácia
4. Atribútové prekladové gramatiky
5. Lexikálna analýza
6. Syntaktická analýza
7. Deterministická syntaktická analýza zhora nadol
8. Deterministická syntaktická analýza zdola nahor
9. Vnútorné jazyky
10. Preklad do vnútorných jazykov
11. Ošetrenie chýb
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MOLNÁR, Ľ. Gramatiky a jazyky. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989. 165 s.
AHO, A V. -- SETHI, R. -- LAM, M S. Compilers - Principles, Techniques and Tools. Boston: Pearson Education, Inc, 2006. 1009 s. ISBN 0-321-48681-1.
MOLNÁR, Ľ. Programovacie jazyky: Implementácia. Bratislava : STU v Bratislave, 1984. 193 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 341

ABCDEFX
5,6 %14,1 %20,2 %33,1 %24,9 %2,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. Michal Kompan, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Peter Lacko, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Juraj Vincúr (cvičiaci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Peter Lacko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 15. 05. 2019.

Typ výstupu: