7. 12. 2019  2:09 Ambróz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu SOGAM_I - Spracovanie obrazu, grafika a mulitimédiá (FIIT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: SOGAM_I
Názov predmetu: Spracovanie obrazu, grafika a mulitimédiá
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra bude:
jeden priebežný test za max. 10 bodov,
protokoly z jednotlivých cvičení ohodnotené max. 40-timi bodmi.
V skúškovom období bude záverečná skúška za max. 50 bodov.

Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
Kredity sa neudelia študentovi, ktorý získal behom semestra menej ako 25 bodov. Jedná sa o body z priebežného testu plus body z protokolov z jednotlivých cvičení.
 
Výsledky vzdelávania:
V rámci tohoto kurzu študenti získajú základné vedomosti z teórie digitálneho
spracovania obrazu, ako napr. reprezentácia vizuálnej informácie v digitálnej
forme, jej získavanie a parametre snímania ako i moderné senzorové technológie pre získavanie 2 aj 3-rozmernej obrazovej informácie. Študenti budú oboznámení so základnými metódami predspracovania obrazu ako napr. zmena dynamického
rozsahu, histogramové metódy, lineárna filrácia metódou konvolúcie (hranová
filtrácia, rozmazávanie), redukciou šumu a popisom textúr. V oblasti počítačovej
grafiky sa študenti naučia základné princípy vektorovej grafiky, rasterizáciu
základných geometrických primitív, geometrické transformácie súradníc pomocou
maticových operácií. Samostatnou kapitolou je úvod do teórie farby. Kľúčovou
témou časti venovanej multimédiám je kompresia dát akustického, obrazového a 
video signálu, princíp redukcie dát v spektrálnej oblasti ako aj príslušné normy MP3,JPEG, JPEG2000 a normy MPEG kompresie.
 
Stručná osnova predmetu:
Spracovanie obrazu
- Stručný historický kontext spracovania obrazu, princípy ľudského vnímania vizuálnej informácie, aplikácie v oblasti digitálneho spracovania obrazu.
- vzorkovanie signálu, digitálna reprezentácia obrazu, 2D signál, čiernobiely a farebný obraz
- Rozlíšenie v priestore, dynamika obrazového signálu, aliasing.
- Snímanie 2D/3D obrazového signálu, snímanie farebného obrazu
- Lineárne filtrácia, konvolúcia, základné filtračné jadrá
- Detekcia hrán, ostrenie, prahovanie
- Základy vylepšovania kvality obrazu, redukcia šumu

počítačová grafika
- Úvod do počítačovej grafiky
- Bodové kresliace techniky
- Dvojrozmerné geometrické transformácie
- Orezanie(clipping) a kreslenie
- Farebné modely (RGB, HLS, CMYK, CNS, CIE L * a * b *), Color Mapping

Digitálne spracovanie signálu a multimédií
- Získavanie 1D / 2D digitálnych dát, reprezentácia dát,
- 1D / 2D diskrétne lineárne transformácie (Diskrétna Fourierova transformácia, diskrétna kosínová transformácia),
- Redukcia dát v spektrálnej oblasti, PCA (Principal component analysis),
- Normy multimédií - audio a video kompresie dát MPEG1, 2,4,7
- Spracovanie zvuku:
Základy digitálneho audia, kvantovanie a prenos audio dát. Audio kompresia a psychoakustický model, Audio MPEG.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŽÁRA, J. -- BENEŠ, B. -- FELKEL, P. Moderní počítačová grafika. Praha : Computer Press, 1998. 448 s. ISBN 80-7226-049-9.
CHAPMAN, N. Digital Multimedia, 3rd edition. US: Wiley, 2009. 732 s. ISBN 04-705-1216-4.
GONZALES, R C. -- WOODS, R E. Digital Image Processing. New Jersey : Pearson Education International, 2008. 954 s. ISBN 978-0-13-505267-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk a slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 293

ABCDEFX
13,0 %18,8 %22,2 %27,0 %17,1 %1,9 %
Vyučujúci: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Marek Jakab (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Matej Kompánek (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Vanda Benešová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 15. 05. 2019.

Typ výstupu: