18. 2. 2020  7:38 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-ASAB - Asistenčné systémy a bezpečnosť (FEI - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-ASAB
Názov predmetu: Asistenčné systémy a bezpečnosť
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automobilová mechatronika - bakalársky (výberový), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie: 15 bodov;
Projektová práca: 25 bodov;
Záverečné hodnotenie – skúška: 60 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa hlboké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti bezpečnosti pohybu automobilov a elektromobilov ako aj asistenčných, mechatronických systémov pre jej zabezpečenie. Bude pripravený analyzovať princípy činnosti vyspelých asistenčných systémov so zameraním na aktívnu, pasívnu a ekologickú bezpečnosť pre moderné, bezpečné, spoľahlivé, ekologické automobily a elektromobily. Študent bude rozumieť mechatronickým prístupom k procesu a metodike ich navrhovania na základe modelovania. Študent bude schopný tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky pri riešení návrhov zložitých neštandardných mechatronických systémov pre bezpečnosť moderných automobilov a elektromobilov v súlade s najnovšími trendmi navrhovania sofistikovaných asistenčných systémov.

Požiadavky na bezpečnosť jazdy moderných automobilov a elektromobilov. Druhy a význam aktívnej, pasívnej a ekologickej bezpečnosti pre automobily a zvlášť pre elektromobily. Analýzy kompatibilnej časti bezpečnosti – odolnosti automobilov a elektromobilov voči nárazom za jazdy z rôznych smerov a o rôznej intenzite. Princípy činnosti asistenčných, mechatronických systémov na detekciu prekážok, na zdokonalenie videnia, na predchádzanie kolíziám typu ADAS a pod. Prediktívne asistenčné systémy aktívnej bezpečnosti typu VAS, príp. PSS, varovné radarové systémy typu PCS a PCW. Prepojenia asistenčných, mechatronických systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti typu APIA a CAPS. Princípy činnosti mechatronických asistenčných systémov na reguláciu dosahu adaptívnych svetlometov automobilov a elektromobilov, monitorovania stavu vodiča typu AWAKE, na kontrolu a reguláciu tlaku a teploty v pneumatikách typu TPM, TSS, MTIS a TMPS, pre parkovanie typu PDC a PSM, na jazdu v dopravných pruhoch typu AFIL, LCA a LCS, na reguláciu rýchlosti jazdy do svahu a zo svahu typu HDC a HHC, na riadenie a reguláciu vzdialenosti medzi vozidlami typu ACC a ADR, na aktívnu stabilizáciu podvozku typu AFS a plne automatizovaného rozjazdu automobilov a elektromobilov typu ACC FSR.
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOVÁČOVÁ, M. -- FERENCEY, V. Projektovanie motorových vozidiel. Bratislava : STU v Bratislave, 2007. 186 s. ISBN 978-80-89313-05-1.
VLK, F. Asistenční a informační systémy: Automobilová elektronika 1. Brno : VLK, 2006. 269 s. ISBN 80-239-6462-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 3

ABCDEFX
0 %0 %0 %33,3 %66,7 %0 %
Vyučujúci: Ing. Ján Cigánek, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Michal Kocúr, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 21. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 05. 2019.

Typ výstupu: