4. 6. 2020  4:43 Lenka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu BKS_I - Bezdrôtové komunikačné systémy (FIIT - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu:
BKS_I
Názov predmetu:
Bezdrôtové komunikačné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Počas semestra študenti vypracujú 5 zadaní s možnosťou získať 45 bodov (4x10b a 1x5b). Jednotlivé zadania zahŕňajú WiFi technológie, GPS a GSM. Z každého zadania je nutným predpokladom pre absolvovanie predmetu získať nenulový počet bodov. Jednotlivé zadania, ako aj detailný spôsob hodnotenia zadaní bude konzultovaný na cvičeniach.
Pre motivovaných študentov je možné vypracovať individuálne zadania počas celého semestra, ktoré budú hodnotené osobitne.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s problematikou moderných bezdrôtových komunikačných a navigačných systémov z pohľadu ich systémovej architektúry, protokolového modelu, použitých prístupových metód a oblasti využitia. Po absolvovaní by mal byť schopný navrhnúť a analyzovať prostredie a fungovanie WiFi sietí (séria 802.11 štandardov), Bluetooth (802.15) a mobilných sietí (GSM, UMTS) s dôrazom na fizickú a prístupovú vrstvu.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Úvod do predmetu.
2. Prístupové metódy (MAC protokoly).
3. Smerovacie protokoly v bezdrôtových sieťach.
4. Osobné bezdrôtové dátové siete - WPAN (bluetooth,...)
5. Lokálne bezdrôtové siete -- WLAN (WiFi) a DECT (dve prednášky)
6.Satelitné systémy - navigačné a (dve prednášky)
7.Mobilné siete 2G, 3G ich architektúra a evolúcia (dve prednášky).
8. Prípadová štúdia konkrétnej technológie
9. Záver, zhrnutie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STALLINGS, W. Wireless communications and networks. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. 584 s. ISBN 0-13-040864-6.
BING, B. High-speed wireless ATM and LANs. Norwood : Artech House, 2000. 249 s. ISBN 1-58053-092-3.
TOH, C. Ad Hoc Mobile wireless networks: Protocols and systems. Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002. 302 s. ISBN 0-13-007817-4.
BASAGNI, S. -- CONTI, M. -- GIORDANO, S. -- STOJMENOVIC, I. Mobile Ad Hoc Networking. Hoboken : John Wiley & Sons, 2004. 461 s. ISBN 0-471-37313-3.
SCHILLER, J H. Mobile communications. Harlow : Addison-Wesley, 2003. 492 s. ISBN 0-321-12381-6.
CHEN, J. -- ZHANG, T. IP - Based Next - Generation Wireless Networks: Systems, Architectures, and Protocols. Hoboken : John Wiley & Sons, 2004. 413 s. ISBN 0-471-23526-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 423

AB
C
DEFX
13,0 %
14,2 %
29,1 %
22,7 %
18,4 %
2,6 %
Vyučujúci:
Ing. Rastislav Bencel, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Dr. Ing. Michal Ries (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 5. 2019
Schválil: prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 16. 05. 2019.

Typ výstupu: