29. 2. 2020  4:46 Radomír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu SATSYS_I - Satelitné systémy (FIIT - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: SATSYS_I
Názov predmetu: Satelitné systémy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
projektová/semestrálna práca1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je písomná previerka za 18 bodoch. Ak študent nezíska aspoň 7 bodov píše druhú previerku za 15 bodov (druhá anuluje prvú previerku). Študenti budú pracovať na semestrálnom projekte za 12 bodov, ktorý na konci odprezentujú a odovzdajú v písomnej forme. Na udelenie zápočtu študent musí získať z previerky a projektu spolu minimálne 15 bodov a odovzdať referáty z praktických cvičení.
Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Detailne oboznámiť poslucháčov s technológiami využívanými v súčasných fixných aj mobilných satelitných systémoch. Analyzuje sa geometria satelitných konštelácií, modulačné techniky, rôzne typy navrhnutých a používaných prístupových metód a tiež výkonnosť sieťových a transportných protokolov v satelitných systémoch. Uvedú sa charakteristiky aktívnych satelitných systémov od vysielacích (broadcastových), cez komunikačné až po navigačné systémy.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Úvodné informácie, terminológia a základné poznatky z oblasti satelitných systémov.
2.Problematika fyzikálneho a geometrického modelu konštelácie satelitov, architektúra systémov.
3.Modulačné techniky v spojitosti s kódovaním a modelovaním kanála.
4.Prístupové metódy s pevným, náhodným a dynamickým prideľovaním kanála využívané v satelitných systémoch.
4.Základná charakteristika existujúcich mobilných a pevných satelitných systémov (Argos, Iridium, Globalstar).
5.Broadcastové satelitné systémy založené na technológii DVB.
6.Charakteristika súčasných navigačných systémov (GPS, Glonass, Egnos, Galileo) a princíp určovania polohy na základe matematického a fyzikálneho modelu.
7.Aplikácia sieťových a transportných protokolov v satelitných systémoch, ich výkonnosť a možné modifikácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RODDY, D. Satellite Communications. New York : McGraw-Hill, 2006. 636 s. ISBN 0-07-146298-8.
Satellite communication systems. London : Institution of Electrical Engineers, 1999. 727 s. ISBN 0-85296-899-X.
ELBERT, B R. Introduction to Satellite Communication. Norwood : Artech House, 2008. 447 s. ISBN 978-1-59693-210-4.
BOUSQUET, M. -- MARAL, G. Satellite communications systems : Systems, techniques and technology, Third edition. Chichester: John Wiley & Sons, 1998. 733 s. ISBN 0-471-97166-9.
SCHILLER, J H. Mobile communications. Harlow : Addison-Wesley, 2003. 492 s. ISBN 0-321-12381-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 341

ABCDEFX
1,5 %10,6 %27,6 %32,8 %24,9 %2,6 %
Vyučujúci: Ing. Peter Trúchly, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 5. 2019
Schválil: Ing. Peter Trúchly, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 16. 05. 2019.

Typ výstupu: